Francès B.2.A.

Objectius generals

 Capacitar a l'alumnat per utilitzar el idioma amb soltesa i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.

 Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Contingut

10625

-Grammaire : Prépositions et adverbes de localisation et de déplacement
-Grammaire : Formes et constructions propres à la définition
-Grammaire : Formes de l'obligation
-Grammaire : Situation dans le futur (imminence, antériorité, durée, etc.)
-Grammaire : Chronologie des événements

Valoració


Estudiants formats

18

Comparteix