Francès A2.B

Objectius generals

Capacitar a l'alumnat per utilitzar el idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i
interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en
diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin
expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin
presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Objectius específics

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva
Comprensió oral
 Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals i el registre, formal o informal, dins de l'estàndard, de missatges breus, clars i senzills, contextualitzats i sobre assumptes coneguts.
 Extreure la informació essencial i els punts principals de missatges gravats o emesos per mitjans diovisuals, sobre assumptes quotidians contextualitzats, pronunciats amb claredat, en bones condicions acústiques i sempre que existeixi la possibilitat de tornar a escoltar algunes parts més difícils.
Expressió oral
 Produir intervencions comprensibles, adequades i coherents per complir les funcions bàsiques de comunicació i les relacionades amb els seus interessos.
 Utilitzar un repertori lingüístic bàsic però suficient per fer-se comprendre, encara que amb un control encara limitat, amb necessitat de pauses, reformulacions, gestos i suport gràfic.
Comprensió escrita
 Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals i detalls rellevants, el registre, formal o informal dins de l'estàndard, de correspondència personal habitual, així com de textos senzills sobre temes quotidians, recolzant-se en el context, el reconeixement de l'estructura i la disposició gràfica.
 Localitzar informació específica en llistats, anuncis, diaris, pàgines web, etc. I entendre normes o instruccions senzilles, de seguretat, d'ús d'un aparell, etc.
Expressió escrita
 Escriure missatges i textos senzills, relatius a aspectes concrets coneguts, adequats a la situació de comunicació, en un registre neutre i amb un control limitat dels recursos lingüístics.
 Organitzar els textos i cohesionar-los amb recursos elementals, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit.
Interacció oral i escrita
 Realitzar intercanvis senzills, sense molt esforç i de manera eficaç, i participar activament en converses relacionades amb situacions de comunicació habituals, personals o professionals, utilitzant un llenguatge estàndard i amb l'ajuda dels interlocutors.
 Comprendre i escriure notes, missatges breus o cartes senzilles, així com missatges rutinaris de caràcter social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control limitat dels recursos lingüístics,reconeixent i utilitzant els formats i les convencions d'aquests tipus d'escrits.
Competència sociocultural i sociolingüística
 Conèixer els aspectes socioculturals i les convencions socials més rellevants en la vida diària, així com els referits al propi àmbit, amb la finalitat de plasmar-los en el seu comportament i comunicació.
 Reconèixer i utilitzar les fórmules de salutació, de cortesia i de tractament més habituals.
 Utilitzar un registre formal i informal, bàsic però cura, en llengua estàndard i reconèixer algunes expressions col   • loquials d'ús freqüent, així com referències culturals elementals relacionades amb la vida quotidiana.
 Comprendre els gestos, comportaments i valors diferents als propis, que s’amgauen en els aspectes socioculturals més quotidians
i evidents.
Competència lingüística
 Aconseguir un repertori s

Contingut

1908

Grammaire
Le futur. Les pronoms y et en, l'expression de la condition. Le subjonctif, l'expression de la quantité. Les propositions relatives introduites par que, qui, où. Emploi et conjugaison des quatre temps de l'indicatif : le présent, passé composé, imparfait et futur. Les pronoms objets directs/indirects

Vocabulaire
Le travail, l'éducation et la formation, le changement. L'entreprise, le travail. L'administration, la politique. La télévision et la radio. L'apprentissage d'une langue étrangère. La fête et les animations locales, la cuisine

Situations orales
Parler du futur à propos de domaines déjà étudiés. Relater le contenu d'un bref article de presse, faire un bref commentaire de cet article. Exposer brièvement un fait et porter un jugement sur ce fait. Donner son avis sur un programme de télévision ou de radio. Parler de son apprentissage du français langue étrangère. Parler d'une fête

Phonétique
Différenciation des voyelles nasales. Rythme et enchaînent. Différenciation des formes du présent de l'indicatif et du subjonctif. Formes familières contractées T'es où?/Intonation de la surprise. Rythmes de la construction négative. L'enchaînement des groupes avec pronoms compléments

Écrit
Compréhension de comptes rendus, des extraits de magazines, extraits de presse: articles relatant des interdictions, programme de télévision, articles de presse. Test sur les façons d'apprendre. Programme et descriptif de fête – Célébrations

Rédaction
De la partie "études et formation d'un CV". De la partie expérience professionnelle d'un CV, lettre de motivation. Contester ou approuver une décision ou un fait. Faire un programme, présenter un fait d'après les indications orales. De lettres ou de messages de prise de contact. d'un projet de fête.

Civilisation
L'enseignement en France. Le travail en France. L'organisation administrative et politique de la France. La télévision et la presse en France. Les rencontres et modes de comportements/La vie de quartier dans les grandes villes/Les relations amicales. Le calendrier  Temps forts et animations de la ville de Bourges

Avaluació

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

Valoració


Estudiants formats

55

Comparteix