A.2.C. Llengua de Signes Catalana

Llengua De Signes

Objectius generals

- Fer repàs dels signes apresos i ser capaç d’explicar un conte
- Aprendre l’ús del rol per afegir-lo al discurs i les construccions amb classificadors
- Aprendre vocabulari relatiu as aliments i begudes
- Comprendre expressions idiomàtiques i incorporar-les al discurs

Contingut

9283

1. Continguts
Comunitat Sorda
Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda
Anècdotes i acudits específics de la Comunitat Sorda
2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC
Coordinació i segmentació de les extremitats superiors: dits, mans i braços
3. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana
Ciutats d’Espanya
Les faules
Mmmm que bó!
4. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana
Classificadors
Espai. Ampliació
Expressions idiomàtiques (signes especials)
Variants dels signe QUEDAR
Variants dels signes RÀPID / JUST
Variants dels signes BUIT / PLE

Avaluació

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Valoració


Estudiants formats

46

Comparteix