A.2.A. Llengua de Signes Catalana

Llengua De Signes

Objectius generals

­- Refrescar la memòria i treballar la discriminació visual
- Adquirir signes per a les principals gestions immobiliàries
- Demanar i donar informació espaial
- Perfeccionar l´ús de l’espai
- Aprendre a utilitzar les expressions comparatives de la LSC
- Adequar l’expressió facial per a distingir signes que es realitzen amb la mateixa configuració

Contingut

9281

1. Continguts
Comunitat Sorda
Elements diferenciadors en la comunicació no verbal de les persones Sordes
2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC
Comunicació amb el cos i expressió facial
3. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana
La família II
A la immobiliària
A l'hospital
4. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana
Verbs espai-locatius
Partícules d’obligació en LSC
Variants dels signes CANVIAR
Variants dels signes MÉS / MENYS
Variants dels signes TOTS / GENERAL

Avaluació

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Valoració


Estudiants formats

62

Comparteix