A.2.D. Llengua de Signes Catalana

Llengua De Signes

Objectius generals

- Refrescar la memòria i treballar la discriminació visual
- Conèixer signes relatius als esports
- Ampliar vocabulari de l’àmbit sanitari
- Millorar l’ús dels verbs espai-locatius
- Aprendre metàfores en LSC
- Conèixer el moviment associatiu sord

Contingut

9284

1. Continguts
Comunitat Sorda
Les associacions de persones sordes. La FESOCA. La CNSE. La WFD.
2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC
Memòria i Discriminació Visual
3. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana
Fent esport
Les malalties
Comunitat Sorda
4. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana
Metàfores
Expressions idiomàtiques (signes especials)
Signes GRÀCIES/CULPA
Diferents usos del signe FALTAR
5. Variant del signe MAL

Avaluació

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Valoració


Estudiants formats

43

Comparteix