A.2.B. Llengua de Signes Catalana

Llengua De Signes

Objectius generals

­- Ampliar Vocabulari de l’àmbit laboral
- Practicar el discurs espontani
- Ser capaç d’expressar informacions horàries de forma correcta
- Expressar aficions, gustos i preferències
- Expressar desil·lusió, entusiasme i avorriment
- Dominar les diferents maneres d’expressar la negació
- Aprendre a situar esdeveniments en el temps utilitzant la línia temporal de forma adequada

Contingut

9282

1. Continguts
Comunitat Sorda
Educació de les Persones Sordes
2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC
Comunicació i ús de l’espai
3. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana
A la feina
Temps d'oci
A l'escola
4. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana
Línia temporal
Adjectius relacionats amb l’educació
Signes amb diferents usos
Partícules de negació en LSC
Expressions idiomàtiques
Variants dels signes FIX / ACOMIADAR
Variants del signe ESPERAR
Variants del signe CRÉIXER
Variants dels signes ESGOTAR

Avaluació

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Valoració


Estudiants formats

54

Comparteix