Disseny industrial

Disseny Industrial

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar les diferents tècniques, mètodes i processos vinculats al disseny industrial amb ordinador i les aplicacions pràctiques que tenen en diferents contextos.

Objectius específics

 Identificar el disseny industrial, les seves aplicacions pràctiques i els seus components.
 Analitzar el procés del disseny industrial, els seus materials i resultats.
 Descriure l'aplicació de les tecnologies del disseny industrial a la fabricació.
 Identificar la realització de prototips mitjançant el disseny industrial i el testeig posterior.

Contingut

10941

Mòdul 1: Disseny industrial. 10h
   •  Descripció del disseny industrial.
 Conceptes clau.
 Fases del disseny.
   •  Identificació de les aplicacions del disseny industrial.
 Indústria automotriu.
 Indústria aeronàutica.
 Maquinària i equip.

Mòdul 2: Metodologia del disseny. 10h
   •  Descripció de la metodologia del disseny industrial.
 Disseny conceptual.
 Concepte de projecte industrial.
 Esborranys.
 Selecció de materials.
 Disseny de detall.
 Simulació.
 Anàlisi de resultats.

Mòdul 3: Tecnologies de fabricació. 10h
   •  Distinció de les tecnologies de fabricació.
 Baixa producció.
 Alta producció.
   •  Explicació dels tipus de tecnologies.
 3D Slash.
 AutoCAD.
 SOLIDWORDS
 Avantatges i inconvenients.

Mòdul 4: Prototipatge. 10h
   •  Identificació del prototipatge.
 Tipus.
 Tècniques de realització de prototips.
   •  Descripció del testeig de prototips.
 Preparació del test.
 Anàlisi de resultats.