Disseny industrial

Disseny Industrial

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar les diferents tècniques, mètodes i processos vinculats al disseny industrial amb ordinador i les aplicacions pràctiques que tenen en diferents contextos.

Objectius específics

   •  Identificar el disseny industrial, les seves aplicacions pràctiques i els seus components.
   •  Analitzar el procés del disseny industrial, els seus materials i resultats.
   •  Descriure l'aplicació de les tecnologies del disseny industrial a la fabricació.
   •  Identificar la realització de prototips mitjançant el disseny industrial i el testeig posterior.

Contingut

10941

 Mòdul 1: Disseny industrial. 10h
Descripció del disseny industrial.
   •  Conceptes clau.
   •  Fases del disseny.
Identificació de les aplicacions del disseny industrial.
   •  Indústria automotriu.
   •  Indústria aeronàutica.
   •  Maquinària i equip.

 Mòdul 2: Metodologia del disseny. 10h
Descripció de la metodologia del disseny industrial.
   •  Disseny conceptual.
   •  Concepte de projecte industrial.
   •  Esborranys.
   •  Selecció de materials.
   •  Disseny de detall.
   •  Simulació.
   •  Anàlisi de resultats.

 Mòdul 3: Tecnologies de fabricació. 10h
Distinció de les tecnologies de fabricació.
   •  Baixa producció.
   •  Alta producció.
Explicació dels tipus de tecnologies.
   •  3D Slash.
   •  AutoCAD.
   •  SOLIDWORDS
   •  Avantatges i inconvenients.

 Mòdul 4: Prototipatge. 10h
Identificació del prototipatge.
   •  Tipus.
   •  Tècniques de realització de prototips.
Descripció del testeig de prototips.
   •  Preparació del test.
   •  Anàlisi de resultats.

Avaluació

• Prova teòrica objectiva de tipus test
• Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça.

Estudiants formats

15

Comparteix