Disseny industrial

Disseny Industrial

Objectius generals

 Aprendre les diferents tècniques de disseny industrial amb ordinador.
 Incorporar, de manera transversal, conceptes vinculats a l´economia circular.

Objectius específics

 Conèixer les eines de treball més potents i actuals en els processos de disseny.
 Adquirir soltesa en el maneig d'un programa de disseny en 3D, bé pel mètode de les superfícies o
pel mètode dels sòlids.
 Aconseguir cossos reals normalment emprats en la indústria, la construcció, etc. Per a aconseguir
treure el major partit es posarà l'accent en la personalització del programa.

Continguts

10788

1. Introducció al disseny industrial
1.1. Definició de Disseny Industrial.
1.2. Característiques essencials de l'activitat de Disseny Industrial.
1.3. Camps d'acció que abasta la professió de Disseny Industrial.
2. Realització d'esbossos, peces, conjunts i plans, concepte del projecte industrial
2.1. Disseny de peces
2.2. Conjunts, disseny i acoblament
2 .3. Dibuix generatiu
3. Selecció d'imatges característiques de la reproducció d'imatges
3.1. Conceptes bàsics.
3.2. Les propietats de la imatge digital.
3.3. La reproducció impresa de la imatge.
4. Aplicació de les noves tecnologies
4.1. La inclusió de les Noves Tecnologies (NNTT) en el Disseny Industrial.
4.2. Últimes novetats en el camp del Disseny Industrial.
5. Tècniques de realització de maquetes i programes de maquetació
5.1. Maquetació digital
6. Realització del producte final característiques dels productes elaborats
6.1. Construcció de prototip

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça.

Compartir