Internet de les coses. Aplicació del iot en el nostre entorn

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels requisits següents:
   •  Títol de Batxillerat o equivalent
   •  Títol de Tècnic Superior (FP Grau superior) o equivalent
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
   •  Certificat de professionalitat de nivell 3
   •  Títol de Grau o equivalent
   •  Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova daccés.

Objectius generals

Conèixer els principis bàsics dels sistemes de comunicació cablejats i sense fil, distingint el tipus de comunicació més adequada per a les diverses aplicacions iot, identificant les parts que componen aquest sistema que permeten el disseny i el muntatge d'un sistema real iot i descobrint les possibilitats de la cadena de valor a la nova Indústria 4.0. i les aplicables en diverses àrees industrials.

Objectius específics

   •  Conèixer els principis bàsics dels sistemes de comunicació cablejats i sense fil, distingint el tipus de comunicació més adequada per a les diverses aplicacions iot, identificant les parts que componen aquest sistema que permeten el disseny i el muntatge d'un sistema real iot i descobrint les possibilitats de la cadena de valor a la nova Indústria 4.0. i les aplicables en diverses àrees industrials.

Contingut

11013

 Mòdul 1: Internet de les coses. Aplicació del iot en el nostre entorn. 15h

Coneixement de què és l'iot i les comunicacions aplicades.
   •  Arquitectura de xarxes.
   •  Model OSI.
   •  Topologies de xarxa.
   •  Classificació de les xarxes industrials.
Coneixement de la infraestructura de comunicació i computació per al desenvolupament de sistemes de iot.
   •  Adquisició d'una visió global sobre les tecnologies i els protocols de xarxa que suporten el nou paradigma de l'Internet de les coses.
   •  Antecedents.
   •  Àmbits d'aplicació.
   •  Característiques.
   •  Casos d'èxit.
   •  Futur.
Coneixement de les diferents arquitectures referents a l'iot.
   •  Models de comunicació de l'iot.
   •  Requeriments de larquitectura iot.
   •  Arquitectura de referència per a iot.
   •  Capa de dispositius:
   •  Capa Gateway.
   •  Capa de xarxa.
   •  Capa de núvol.
   •  Capa d'aplicacions.
Identificació de les principals aplicacions pràctiques de l'iot al nostre dia a dia.
   •  Kit de desenvolupament iot WISE-4012E.
   •  Primera aplicació.
   •  Agricultura intel·ligent.
   •  Enviament de dades al núvol.
   •  Node Xarxa.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Estudiants formats

105

Comparteix