IFCD0110_Publicació de pàgines web

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Publicació de pàgines web (MF0952_2) del certificat de professionalitat de Confecció i publicació de pàgines web

Objectius específics

- Identificar els recursos disponibles al lloc web i crear l'estructura d'emmagatzematge per publicar les pàgines i els seus components.
- Transferir els fitxers al lloc de publicació utilitzant les eines establertes segons les especificacions rebudes.
- Verificar les pàgines transferides tenint en compte criteris de qualitat i d'usabilitat per garantir-ne la funcionalitat.
- Exposar les pàgines desenvolupades a cercadors i directoris d'acord amb els criteris de disponibilitat prefixats.

Contingut

5163

1. Característiques de seguretat en la publicació de pàgines web.
- Seguretat en diferents sistemes de fitxers.
- Sistema operatiu Linux.
- Sistema operatiu Windows.
- Altres sistemes operatius.
- Permisos d'accés.
- Tipus d'accessos.
- Elecció del tipus d'accés.
- Implementació d'accessos.
- Ordres de creació, modificació i eliminació.
- Descripció d'ordres en diferents sistemes.
- Implementació i comprovació de les diferents ordres.
2. Eines de transferència de fitxers.
- Paràmetres de configuració.
- Paràmetres genèrics.
- Paràmetres específics per a diferents servidors.
- Connexió amb sistemes remots.
- Descripció de sistemes remots.
- Ordres de connexió a sistemes remots.
- Operacions i ordres per transferir fitxers.
- Descripció d'operacions de transferència de fitxers.
- Maneres de transferir fitxers.
- Fases per a la transferència de fitxers.
- Operacions i ordres per actualitzar i eliminar fitxers.
- Descripció d'operacions d'actualització i eliminació de fitxers.
- Fases per a l'actualització de fitxers.
- Fases per a l'eliminació de fitxers.
3. Publicació de pàgines web.
- Cercadors genèrics.
- Inclusió de la pàgina en diversos cercadors.
- Google, Altavista, etc.
- Cercadors especialitzats.
- Inclusió de la pàgina en diversos cercadors.
- Temàtics.
- Metacercadors.
- Geogràfics.
- Per categories.
- Per paraules clau.
- Descriptors: paraules clau i sistemes normalitzats de metadades.
- Definició de descriptors.
- Utilitat dels descriptors.
- Incorporació dels descriptors en una pàgina web.
- Aplicacions de publicació automatitzada.
- Aplicacions gratuïtes.
- Aplicacions incorporades a servidors gratuïts.
- Aplicacions incorporades a servidors de pagament.
- Procediments de publicació.
- Organització de la informació que s'ha de publicar.
- Ubicació de la informació que s'ha de publicar.
- Especificació de la ubicació dels diferents fitxers.
- Fases per a la publicació de la pàgina web.
4. Proves i verificació de pàgines web.
- Tècniques de verificació.
- Verificar d'acord amb criteris de qualitat.
- Verificar d'acord amb criteris d'usabilitat.
- Eines de depuració per a diferents navegadors.
- Eines per a Mozilla.
- Eines per a Internet Explorer.
- Eines per a Opera.
- Creació i ús de funcions de depuració.
- Altres eines.
- Navegadors: tipus i connectors.
- Descripció de complements.
- Complements per a imatges.
- Complements per a música.
- Complements per a vídeo.
- Complements per a continguts.
- Màquines virtuals.

Avaluació

Prova teòrica pràctica: a partir d'un cas proposat pel formador del curs, els alumnes hauran de:
1. Optimitzar la pàgina web en quant a dispositius i validacions d'estandars fent una descripció teòrica del procediment i després desenvolupar-la a nivell pràctic.
2. Optimització del SEO on page fent una descripció teòrica del procediment i després desenvolupar-lo a nivell pràctic.
3. Estratègia SEO off page fent una descripció teòrica del procés.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5.

Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.


Valoració


Estudiants formats

100

Comparteix