Impressió 3D industrial. Nivell I

Impressió 3d Industrial. Nivell I

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Explicar la conceptualització i ús d'impressió 3D per a la digitalització de sectors rellevants del tèxtil empresarial a nivell nacional.

Objectius específics

   •  Explicar les implicacions del procés del design Thinking i el cicle del Lean Startup.
   •  Analitzar els fonaments de la impressió 3D i les seves aplicacions a la indústria.
   •  Identificar i seleccionar el concepte i les aplicacions de la digitalització, i relacionar-la amb un pla de digitalització.

Contingut

10894

 Mòdul 1: Metodologia Design Thinking i Lean Startup. 8h
Introducció a Design Thinking: identificar problemes i idear solucions utilitzant la impressió 3D:
   •  Identificació de problemes i idear solucions
   •  Prototipar i avaluar
Introducció a Lean Startup:
   •  Construir un prototip, mesurar i avaluar.
Demostració d'un cas pràctic:
   •  Identificació del problema
   •  Aplicació de les eines

 Mòdul 2: Introducció a la fabricació en 3D:
   •  Context actual i avenços
Tecnologies d'impressió 3D industrial:
   •  Materials
   •  Fotopolimerització
   •  Powder Bed Fusion
   •  Extrusió
   •  Material jetting i material jetting
   •  Binder jetting
   •  Deposició directa d'energia
Comparació amb mètodes de fabricació tradicionals:
   •  Avantatges i limitacions
Demostració d'aplicacions reals de la impressió 3D:
   •  Automoció, aeronàutica, salut i altres
   •  Cas pràctic: Anàlisi de tres casos a sectors escollits per l'alumnat

 Mòdul 3: Digitalització 3D. 16h
Avaluació de la tecnologia d'impressió 3D:
   •  Selecció
   •  Material
Descripció de la justificació tècnica:
   •  Anàlisi
   •  Justificació de propietats mecàniques
   •  Comparació amb la fabricació tradicional
Precisió de la justificació econòmica:
   •  Costos principals i ingressos
   •  Devolució de la inversió
   •  Cas pràctic: Aplicació del marc estudiat als usos de la impressió 3D.

Avaluació

• Prova teòrica tipus test.
• Prova final pràctica que consisteix en dissenyar un pla que justifiqui la inversió i l'acció de digitalització utilitzant la impressió 3D