Impressió 3D industrial. Nivell I

Impressio 3d Industrial Nivell Ii 82743

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Explicar la conceptualització i ús d'impressió 3D per a la digitalització de sectors rellevants del tèxtil empresarial a nivell nacional.

Objectius específics

 Explicar les implicacions del procés del design Thinking i el cicle del Lean Startup.
 Analitzar els fonaments de la impressió 3D i les seves aplicacions a la indústria.
 Identificar i seleccionar el concepte i les aplicacions de la digitalització, i relacionar-la amb un pla de digitalització.

Contingut

10894

Mòdul 1: Metodologia Design Thinking i Lean Startup. 8h
   •  Introducció a Design Thinking: identificar problemes i idear solucions utilitzant la impressió 3D:
 Identificació de problemes i idear solucions
 Prototipar i avaluar
   •  Introducció a Lean Startup:
 Construir un prototip
 Mesurar
 Avaluar
   •  Demostració d'un cas pràctic:
 Identificació del problema
 Aplicació de les eines

Mòdul 2: Introducció a la fabricació additiva (impressió 3D) industrial. 16h
   •  Situació de la fabricació en 3D:
 Context actual i avenços
   •  Tecnologies d'impressió 3D industrial:
 Materials
 Fotopolimerització
 Powder Bed Fusion
 Extrusió
 Material jetting i material jetting
 Binder jetting
 Deposició directa d'energia
   •  Comparació amb mètodes de fabricació tradicionals:
 Avantatges i limitacions
   •  Demostració d'aplicacions reals de la impressió 3D:
 Automoció
 Aeronàutica
 Salut
 Altres
 Cas pràctic: Anàlisi de tres casos a sectors escollits per l'alumnat

Mòdul 3: Digitalització 3D. 16h
   •  Avaluació de la tecnologia d'impressió 3D:
 Selecció
 Material
   •  Descripció de la justificació tècnica:
 Anàlisi
 Justificació de propietats mecàniques
 Comparació amb la fabricació tradicional
   •  Precisió de la justificació econòmica:
 Costos principals i ingressos
 Devolució de la inversió
 Cas pràctic: Aplicació del marc estudiat als usos de la impressió 3D.