Internet de les coses (nivell avançat)

Internet De Les Coses (nivell Avancat)

Objectius generals

-Veure l'estat actual del sector IoT, les arquitectures de hardware i software, estàndard de comunicació i la seguretat per assegurar la integritat de les dades generades.
 Processar i visualitzar aquestes dades.

Contingut

9264

1. Conceptes bàsics IoT.
2. Anàlisi del sector.
3. Arquitectures hardware i software.
4. Sensors.
5. Estàndards de comunicació.
6. Seguretat.
7. Processament de les dades.
8. Visualització i preses de decisions.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Valoració


Estudiants formats

70

Comparteix