Maneig aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació superior

Ofimatica I Internet

Objectius generals

Conèixer, aplicar i manejar l’ús de les TIC dins dels llocs de treball com també posar en pràctica els coneixements adquirits en altres àmbits de la vida de les persones.
Preparar per a superar la prova i aconseguir l'acreditació ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de l'Informació i la Comunicació) nivell bàsic

Objectius específics

Conèixer i identificar les noves tecnologies i començar a fer un ús més bàsic i senzill d’aquests dispositius: identificar els riscos que també comporta el seu ús i saber reconèixer amenaces que poden posar en perill el correcte funcionament del programari (Mòdul formatiu 1, 2 i 3).
Emprar d’una forma més senzilla i bàsica alguns dels programes com ara fulls de càlcul (Excel) i documents per escrit (Word) (Mòdul formatiu 4 i 5).
Iniciar-se amb l’edició de vídeo, imatge i so (Mòdul formatiu 6).
Aprendre a fer un ús responsable i sostenible de totes les aplicacions, programes, dispositius, recursos i eines tecnològiques (Mòdul formatiu 7)

Contingut

10861

Mòdul formatiu 1: Cultura, participació i civisme digital. 4 hores.
1.1 Gestions i tràmits a través d'Internet: conèixer també els seus riscos i les nocions de seguretat
1.2 Web 2.0
1.3 Ergonomia, salut i medi ambient

Mòdul formatiu 2: Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu. 4 hores.
2.1 Introducció a les TIC
2.2 Dispositius mòbils
2.3 Components d'un ordinador i unitats d'emmagatzematge
2.4 El Sistema Operatiu

Mòdul formatiu 3: Navegació i comunicació en el món digital. 4 hores.
3.1 Internet i el navegador web: navegació àgil i maneig del correu electrònic

Mòdul formatiu 4: Tractament de la informació escrita. 6 hores.
4.1 Conceptes bàsics
4.2 Formats
4.3 Configuració de pàgina i Impressió
4.4 Moure i copiar text
4.5 Personalització de la Barra d'Eines

Mòdul formatiu 5: Tractament de la informació numèrica. 6 hores.
5.1 Conceptes bàsics
5.2 Treball amb fórmules i funcions
5.3 Formats i Ordenació
5.4 Configuració i impressió
5.5 Referències

Mòdul formatiu 6: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. 4,5 hores.
6.1 Tractament informació: gràfica, sonora i de la imatge

Mòdul formatiu 7: La responsabilitat social: introducció a la sostenibilitat i economia verda. 1,5 hores.

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
MRR_ADGD_UC0233_2 Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.