Comunicació i col·laboració amb eines digitals (ACTIC Nivell intermedi)

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Es valorarà haver cursat formació en competències digitals de nivell inicial o el programa formatiu “Comunicació i col·laboració amb eines digitals. Nivell bàsic”.

Quan l'alumnat no disposi de formació relacionada, demostrarà els coneixements i competències suficients per a participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova competencial tipus test que valori de manera orientativa el nivell de competències digitals de l'alumnat. Aquesta prova avaluarà les competències que es descriuen en el programa formatiu “Comunicació i col·laboració amb eines digitals. Nivell bàsic”.

Objectius generals

Desenvolupar projectes equip en entorns digitals, utilitzant les eines i recursos òptims por la seva execució, connectant persones amb interessos comuns.

Objectius específics

   •  Aplicar les eines de comunicació digital i estratègies eficients per a interaccionar i compartir informació, utilitzant funcionalitats avançades.
   •  Desenvolupar accions de col·laboració entre persones, promovent el treball en equip mitjançant l'ús d'eines digitals.
   •  Participar en plataformes de participació ciutadana, desenvolupant actituds constructives i de respecte en el debat social en entorns digitals.

Contingut

11050

 Mòdul 1: Interacció i compartició d'informació i continguts digitals amb funcionalitats avançades. 15h
Configuració avançada i ús de les eines de comunicació síncrona i asíncrona
   •  Característiques i formats de cada eina
   •  Comunicació síncrona/asíncrona
   •  Grups d'usuaris /contactes. Grups de difusió. Llistes de distribució. Reunions en línia
Ús i compartició de la informació
   •  Arxius pesats i arxius comprimits
   •  Enllaç amb la ubicació de l'arxiu al núvol
Integració i ús de comunitats digitals
   •  Configuració de les funcionalitats i característiques. Configuració de l'ús: notificacions, personalització. Configuració de la privacitat i seguretat.
Difusió d'informació i continguts
   •  Espais de difusió: xarxes socials, fòrums, grups de discussió i marcadors socials
   •  Cura de continguts: definició del públic objectiu, cerca, selecció i filtre, valor afegit i difusió del contingut.

 Mòdul 2: Col·laboració entre persones i equips mitjançant eines digitals. 15h
Identificació i ús de les eines per a la col·laboració eficient
   •  Eines de comunicaió i compartició d'informació
   •  Funcionalitats i adequació a les necessitats
Configuració avançada de les eines de creació de continguts de manera col·laborativa
   •  Permisos i formes de col·laboració
   •  Unitats compartides
   •  Etiquetes i altres sistemes d'ordenació i identificació.
Definició de normes d'ús en un entorn col·laboratiu
   •  Canals de comunicació a utilitzar
   •  Nomenclatura d'arxius
   •  Compliment de la planificació
   •  Organització de les funcions i tasques
   •  Definició de rols
Identificació de perfils i comptes amb interessos comuns.
   •  Xarxes socials especialitzades i xarxes socials professionals
   •  Fòrums i canals temàtics
   •  Formes de contacte i seguiments de perfils d'interès

 Mòdul 3: Participació en la societat digital. 10h
Ús participatiu i constructiu d'espais, plataformes i serveis de participació ciutadana
   •  Debat social. Democràcia en xarxa. Pressupostos i decisions polítiques participatives.
Organització d'iniciatives i activitats d'interès social
   •  Espais de creació d'iniciatives. Proposades noves. Promoció i difusió de les iniciatives per a fomentar la participació ciutadana.

Avaluació

La prova final consisteix a resoldre en un temps concret un conjunt d’activitats (també anomenades preguntes) de diversos tipus. Per al nivell 2 (certificat intermedi): 100 minuts i 70 activitats. Per superar la prova cal que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima. Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitat.


Estudiants formats

1706

Comparteix