Desenvolupament d’aplicacions amb Android. Nivell avançat

Perfil de l’estudiant

 •  Complir com a mínim algun dels següents requisits:
  • Certificat de professionalitat nivell 1
 •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
  • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
  • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
  • Certificat de Professionalitat de nivell 2 a la família professional Informàtica i comunicacions
  • Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
  • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

  Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

  Per seguir correctament la formació es recomana tenir coneixement d'anglès.

Objectius generals

Crear el desenvolupament i l'optimització d'aplicacions a Android.

Objectius específics

   •  Crear el desenvolupament d'aplicacions en Android per a mòbils i tauletes.
   •  Gestionar correctament l'emmagatzematge de la informació utilitzant les tecnologies i serveis web apropiats.
   •  Aplicar de manera adequada les interfícies de programació d'aplicacions (APIS) necessàries per desenvolupar i validar una app.

Contingut

11005

 Mòdul 1: Disseny i desenvolupament d'aplicacions a Android. 10h
Planificació del disseny i desenvolupament d'aplicacions a Android
   •  Programació en interfícies complexes
   •  Elaboració d'aplicacions per a mòbils i tauletes

 Mòdul 2: Emmagatzematge de la informació i serveis web. 15h
Anàlisi de l'emmagatzematge de la informació
   •  Anàlisi dels mètodes d'emmagatzematge
   •  Comprovació del sistema d'emmagatzematge
Utilització de serveis web
   •  Implementació de les connexions necessàries a la base de dades
   •  Anàlisi de les tecnologies disponibles

 Mòdul 3: Utilització d'APIS. 15h
Introducció a les APIS
   •  Definició del concepte d'API
   •  Utilització bàsica d'APIS
Utilització d'APIS (interfície de programació d'aplicacions) per crear aplicacions
   •  Desenvolupament d'una aplicació
   •  Validació d'una aplicació

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Estudiants formats

47

Comparteix