Desenvolupament de Aplicacions Web amb Angular +

Objectius generals

Aquest curs acompanyarà als alumnes en la creació d'una aplicació basada en el patró MVC (Modelo-VistaControlat) i amb injecció de dependències de forma que puguin escriure un codi ordenat, mantenible i testejable. Angular és un framework de codi obert dissenyat per a solucionar molts dels problemes trobats en el desenvolupament de single-page web applications.
Al finalitzar aquest curs l'alumne haurà adquirit els coneixements teoricopràctics necessaris per a desenvolupar aplicacions web amb Angular.

Objectius específics

 Simplificar els desenvolupaments i proves d'aquest tipus d'aplicacions, proporcionant un marc del costat del client en arquitectures MVC, junt amb els Componentes més utilitzats en aplicacions d'Internet.

Contingut

10624

1. Introducció a les apps híbrides.
2. Introducció a Angular 5.
3. Introducció a Tipescript.
4. Configuració de l'entorn.
5. Introducció als components.
6. Plantilles, Interpolació i Directives.
7. Enllaçant amb dades i filtrat de dades (pipes).
8. Aprofundint en components
9. Comunicació entre components.
10. Amidament
11. Treballant amb Serveis:
 Injecció de dependències.
 Reutilització.
12. Treballant amb formularis.
13. Entrada de dades d'usuari
14. Validació de dades.
15. Validadores personalitzades.
16. Accés i obtenció de dades remots:
 Http i JSON.
 Promeses.
 Observables.
17. Navegació i Enrutat de components.
18. Modularització d'una App.
19. Organització (d'una app) en mòduls.
20. Testing:
-Test unitaris.
-Test d'integració.
21. Desplegament de apps.
22. Best practices.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Valoració


Estudiants formats

30

Comparteix