Desenvolupament de Aplicacions Web amb Angular +

Tic 40

Objectius generals

Aquest curs acompanyarà als alumnes en la creació d'una aplicació basada en el patró MVC (Modelo-VistaControlat) i amb injecció de dependències de forma que puguin escriure un codi ordenat, mantenible i testejable. Angular és un framework de codi obert dissenyat per a solucionar molts dels problemes trobats en el desenvolupament de single-page web applications.
Al finalitzar aquest curs l'alumne haurà adquirit els coneixements teoricopràctics necessaris per a desenvolupar aplicacions web amb Angular.

Objectius específics

 Simplificar els desenvolupaments i proves d'aquest tipus d'aplicacions, proporcionant un marc del costat del client en arquitectures MVC, junt amb els Componentes més utilitzats en aplicacions d'Internet.

Continguts

10624

-Introducció a les apps híbrides.
-Introducció a Angular 5
-Introducció a Tipescript.
-Configuració de l'entorn.
-Introducció als components.
-Plantilles, Interpolació i Directives.
-Enllaçant amb dades i filtrat de dades (pipes).
-Aprofundint en components
-Comunicació entre components.
-Amidament
-Treballant amb Serveis.
-Treballant amb formularis.
-Entrada de dades d'usuari.
-Validació de dades.
-Validadores personalitzades.
-Accés i obtenció de dades remots.
-Navegació i Enrutat de components.
-Modularització d'una App.
-Organització (d'una app) en mòduls.
-Testing.
-Desplegament d'apps.
-Best practices.

Valoració


Estudiants formats

12

Compartir