Gestió administrativa sanitària digital

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

En el cas que el curs s'imparteixi en la modalitat de teleformació, a més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Aplicar les competències digitals establertes al fòrum de professions, optimitzant l'ús de la informació en entorns digitals i potenciar la capacitat de treball en equip multidisciplinari remot.

Objectius específics

   •  Identificar el sistema sanitari, els serveis i la gestió correcta de la documentació sanitària.
   •  Administrar els sistemes d’informació i arxiu en suport convencional i informàtic.
   •  Definir els coneixements necessaris per desenvolupar les habilitats necessàries per millorar el tracte i l'atenció al client.

Contingut

10983

 Mòdul 1: Sistema sanitari. 7h
Introducció als sistemes sanitaris
   •  Classificació dels Sistemes Sanitaris
   •  Els Serveis Sanitaris
   •  Els professionals sanitaris
   •  El Sistema Nacional de Salut
Planificació i organització del treball
   •  L´Esperit d´Equip i la Sinergia
   •  El Clima de Treball
   •  Ètica Personal i Professional
Documentació administrativa bàsica
   •  Les funcions organitzatives i la seva documentació associada
   •  Normativa Bàsica Relacionada amb la Documentació Administrativa
   •  Els Documents Comercials i Administratius
   •  Documents Justificatius de les Operacions de Compra-Venda
   •  Identificació de Nòmines
   •  Ordres de Treball
   •  Impresos de les administracions públiques

 Mòdul 2: Els sistemes d'informació. 7h
Gestió del fitxer de documentació:
   •  Introducció
   •  Mètodes i sistemes d'arxiu
Classificació de documents
   •  Bases de Dades
   •  Sistema de gestió
   •  Emmagatzematge de Dades
Informació amb processadors de text:
   •  Sistema operatiu
   •  Internet/Intranet i correu electrònic
   •  Tractament de textos
   •  Fulles de Càlcul
   •  Bases de Dades Relacionals
   •  Presentacions: Gràfiques d'informació

 Mòdul 3: Atenció al client. 6h
Ús eficaç de la comunicació interpersonal:
   •  Un servei orientat cap a l'usuari.
   •  La relació professional-usuari al servei sanitari.
   •  Comunicació i capacitat d'escolta.
   •  Comunicació eficaç amb els usuaris en situacions habituals.
   •  Comunicació eficaç amb els usuaris en situacions difícils.
Gestió d'enquestes de satisfacció
   •  L'opinió de l'usuari.
   •  Qualitat i satisfacció dels usuaris.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.
• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Creació de productes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

Valoració


Estudiants formats

240

Comparteix