Primers auxilis bàsics a l’àmbit sanitari

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Objectius generals

Identificar les actuacions bàsiques en primers auxilis per a personal de l'àmbit sanitari.

Objectius específics

 Identificar les actuacions bàsiques en primers auxilis per a personal de l'àmbit sanitari.

Contingut

10900

Mòdul 1: Primers Auxilis. 10h

   •  Anàlisi de primers auxilis
 Suport vital bàsic
 Ús de desfibril·lador automàtic (DEA)
 Tècniques i maniobres de la primera assistència
 Psicologia aplicada als primers auxilis
 Obstrucció de la via aèria. Desobstrucció i tractament de la via aèria.
 Hemorràgies.
 Traumatismes.
 Urgències oftalmològiques.
 Urgències d'orella i de nas

   •  Aplicació pràctica del suport vital bàsic
 Introducció a la Conducta PAS (Protegir, Alertar, Socórrer)
 Posició Lateral de Seguretat.
 Víctima Inconscient que NO Respira (1 rescatador o 2 rescatadors).
 Víctima Inconscient amb Parada Cardiorespiratòria (PCR).
 Reanimació amb Desfibril·lador Semiautomàtic (DESA)
 Obstrucció de les Vies Aèries