Primers auxilis bàsics a l’àmbit sanitari

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Objectius generals

Identificar les actuacions bàsiques en primers auxilis per a personal de l'àmbit sanitari.

Contingut

10900

 Mòdul 1: Primers Auxilis. 10h
Anàlisi de primers auxilis
   •  Suport vital bàsic
   •  Ús de desfibril·lador automàtic (DEA)
   •  Tècniques i maniobres de la primera assistència
   •  Psicologia aplicada als primers auxilis
   •  Obstrucció de la via aèria. Desobstrucció i tractament de la via aèria.
   •  Hemorràgies.
   •  Traumatismes.
   •  Urgències oftalmològiques.
   •  Urgències d'orella i de nas
Aplicació pràctica del suport vital bàsic
   •  Introducció a la Conducta PAS (Protegir, Alertar, Socórrer)
   •  Posició Lateral de Seguretat.
   •  Víctima Inconscient que NO Respira (1 rescatador o 2 rescatadors).
   •  Víctima Inconscient amb Parada Cardiorespiratòria (PCR).
   •  Reanimació amb Desfibril·lador Semiautomàtic (DESA)
   •  Obstrucció de les Vies Aèries

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: consistirà en demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs: aplicar algunes de les tècniques treballades al llarg del curs.

Estudiants formats

13

Comparteix