La comunicació entre el professional sanitari, el malalt i la família

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Objectius generals

Analitzar les habilitats comunicatives necessàries per millorar la comunicació que s'estableix entre el professional de la salut, la persona atesa i la seva família.

Objectius específics

 Explicar les característiques dels elements claus en el desenvolupament i la integració de les tècniques de comunicació, adequades als diferents contextos sanitaris.
 Identificar adequadament els conflictes a través de diferents actuacions preventives que poden dur a terme els professionals de l'àmbit sanitar.
 Aplicar els procediments de la comunicació terapèutica per informar pacients i familiars en les diverses situacions.

Contingut

10898

Mòdul 1: La Comunicació. 8h
   •  Gestió de la comunicació en sanitat
 El procés comunicatiu
 Principis de la comunicació interpersonal
 Tipus de comunicació interpersonal
 Aspectes psicològics de la comunicació amb el pacient
 Estils comunicatius
 Obstacles per a la comunicació en el context sanitari
   •  Introducció a la comunicació oral sanitària
 El diàleg
 Condicions per al diàleg sanitari
 Claus per a la bona comunicació oral
   •  Anàlisi de la comunicació no verbal sanitària
 El Llenguatge Corporal
 L'observació
   •  Classificació dels estils comunicatius
 Estil comunicatiu vertical
 Estil comunicatiu horitzontal

Mòdul 2: Abordatge de situacions complexes. 8h
   •  Gestió de situacions conflictives
 Definició de conflicte
 Barreres de les situacions conflictives
 Facilitadors de les situacions conflictives
 Tipologies de persones
   •  Descripció dels conflictes amb el pacient
 Habilitats per processar informació
 Habilitats conductuals
   •  Anàlisi de Conflictes
 Tècniques d'anàlisi dels conflictes
 Procés de cerca de solucions
   •  Anàlisi de la Síndrome del Burnout
 Concepte
 Maslach Burnout Inventory (MBI)
 Desenvolupament de la síndrome i models explicatius
 Conseqüències del Burnout

Mòdul 3: Males notícies i suport emocional. 8h
   •  Gestió de comunicació de males notícies
 Preocupació per com donar males notícies
 Motius pels quals cal informar
 Moment per donar males notícies
 Protocol de Buckman: protocol de comunicació de males notícies
   •  Introducció a les tècniques específiques d'intervenció psicològica
 Suport psicològic en situacions de dol, tensió, agressivitat, ansietat i angoixa
 Tècniques d'ajuda psicològica