Terminologia sanitària

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Aplicar la terminologia sanitària més freqüent per poder donar una resposta òptima a l'usuari i als altres professionals implicats.

Objectius específics

   •  Identificar la terminologia mèdica per facilitar la comunicació, atenció i gestió de l'activitat assistencial
   •  Analitzar la història de la medicina a través d'epònims
   •  Identificar la terminologia correcta per a la descripció topogràfica del cos humà

Contingut

10966

 Mòdul 1: Terminologia sanitària. 5h
Descripció de les característiques, estructura i formació dels termes clínics
   •  Origen de la terminologia mèdica
   •  Característiques dels termes clínics
   •  Tipus semàntics de termes mèdics
   •  Arrels, prefixos i sufixos i partícules a la terminologia mèdica
   •  Normalització a la terminologia
   •  Abreviatures a la documentació sanitària

 Mòdul 2: Els epònims en medicina. 5h
Anàlisi dels epònims
   •  Epònims i tipologia
   •  Llenguatge mèdic
   •  Variacions Eponímiques Semàntico-formals
   •  Errors d'escriptura més freqüents
   •  Polisèmia
   •  Homonímia
   •  Sinonímia

 Mòdul 3: Topogràfica del cos humà 6h
Introducció a la terminologia anatòmica
   •  Tipus d'anatomia
   •  Regions anatòmiques
   •  Terminologia de direcció i posició
   •  Sistemes del cos humà
   •  Sistema musculoesquelètic
   •  Artèries, venes i nervis principals

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

19

Comparteix