Acompanyament al procés de dol

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar les característiques d'un procés de dol i distingir les eines necessàries per acompanyar les persones que l'estan vivint.

Objectius específics

   •  Identificar què és una pèrdua, els tipus que hi poden haver i les etapes del procés del dol.
   •  Identificar diferents cultures i la seva concepció sobre la mort i el dol.
   •  Analitzar les necessitats de la persona en procés de dol.
   •  Identificar eines per acompanyar el procés de dol, sent capaç de gestionar alhora les pròpies emocions.

Contingut

10996

 Mòdul 1 Tipus de pèrdues i el procés del dol. 6h
Identificació i importància d'una pèrdua.
Enumeració i anàlisi dels tipus de pèrdues: Pèrdua de persones estimades i pèrdues d'abstraccions equivalents
Distinció de les etapes d'un procés de dol
   •  Fase de xoc, embotament o “anestèsia emocional”
   •  Fase de “protesta o ràbia per la pèrdua”, també anomenada fase d'”anhel”
   •  Fase de desesperació i/o desorganització
   •  Fase de més o menys grau de reorganització
   •  Identificació del dol com un procés: El procés de treball personal i íntim del dol
 Mòdul 2 El dol i la mort a les diferents cultures. 3h
Identificació de diferents cultures
   •  Societats occidentals de tipus individualista i societats orientals de tipus col·lectivista
Distinció de conceptes relatius al dol en els diferents tipus de societats
   •  El concepte de mort i el treball de dol
   •  Possibles elements rituals, creences espirituals o religioses
 Mòdul 3 L'acompanyament a les persones que es troben en procés de dol. 4h
Identificació de les necessitats de la persona que es troba vivenciant un procés de dol
   •  Espai d'escolta per expressar idees i sentiments
   •  Rituals
   •  Examinació de la nova situació i maneres d'enfrontar-la
   •  Acceptació de la pèrdua i reconstrucció de la identitat
   •  Restabliment dels projectes vitals, vincles familiars i socials
   •  El treball de dol
 Mòdul 4 Tècniques professionals d'acompanyament al procés de dol. 7h
Identificació d'eines per poder acompanyar la persona en procés de dol
   •  L´espai d´escolta neutra
   •  Ritmes de recuperació del dol
   •  Preguntes obertes
   •  Conceptualització de les emocions en paraules
   •  Reconeixement de la singularitat de cada persona per treballar el dol
   •  El passatge de la situació ideal a la situació real
   •  Xarxa de suport familiar i social
   •  Expressió de les creences espirituals o religioses
   •  Recursos d'acompanyament psicològic o farmacèutic
Anàlisi dels aspectes vitals de la persona acompanyada
   •  Capacitat psíquica per a l'elaboració de successos traumàtics
   •  La significació de la pèrdua i situacions en què es va produir la pèrdua
   •  Els factors culturals
   •  Grau d'integració psicosocial
   •  Temps de recuperació
Enumeració dels diferents tipus d'emocions: Emocions negatives, positives, ambigües, socials i estètiques
Identificació d'eines de la persona professional per acompanyar
   •  Gestionar les pròpies emocions. El treball en xarxa amb altres persones professionals
   •  Manteniment d'una "distància òptima" i d'una actitud de cautela a l'escolta
   •  Espai d'escolta o acompanyament psicològic

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

614

Comparteix