Atenció infermera a la persona malalta amb ictus

Atencio Infermera A La Persona Malalta Amb Ictus

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Grau o equivalent
   •  Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

El títol de grau corresponent o altres títols equivalents que recull l'apartat de requisit d'acreditacions/titulacions ha de ser d'infermeria.

A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa

Objectius generals

Col·laborar en les cures d'aquelles persones que han patit un accident cerebrovascular.

Objectius específics

 Identificar els conceptes bàsics de l'anatomia i la fisiologia de l'encèfal i les patologies més comunes.
 Distingir la classificació de l'accident cerebrovascular, reconeixent la clínica del dèficit isquèmic i els diferents mitjans diagnòstics.
 Identificar coneixements sobre el tractament general/específic dels tipus d'accident cerebrovascular i les cures recomanades al pacient amb accident cerebrovascular.
-Aplicar les tècniques per manipular pacients amb accident cerebrovascular

Contingut

10977

  Mòdul 1: L'accident cardiovascular. 5h
Descripció dels conceptes bàsics:
   •  Epidemiologia
   •  Incidència
   •  Prevalença
   •  Mortalitat
   •  Impacte sociosanitari
Identificació de l'anatomia del cervell:
   •  Fisiopatologia de la Isquèmia Cerebral
   •  Causes de la isquèmia cerebral
   •  Reducció del Flux Sanguini Cerebral (FSC)
   •  La Cascada Isquèmica
Classificació d'accident cerebrovascular:
   •  Isquèmic.
   •  Hemorràgic.

  Mòdul 2: Conseqüències de l'accident cardiovascular. 5h
Identificació del perfil clínic de l'Accident Cardiovascular (ACV):
   •  Atac isquèmic transitori.
   •  Dèficit neurològic isquèmic reversible.
   •  Ictus estable.
   •  Ictus progressiu o en evolució.
   •  Clínica a la fase aguda de l'ACV.
   •  Evolució de l'accident cerebrovascular.
   •  Afecció psicològica al pacient amb ACV i família.

 Mòdul 3: Cures i tractament de l'accident cerebrovascular. 5h
Manipulació de pacient amb ACCIDENT CEREBROVASCULAR (ACV)
   •  Tractament postagut: Alimentació i nutrició.
   •  Tractament dels problemes de l'eliminació, lavabo personal i vestit.
   •  Tractament de l'ICTUS: Llenguatge.
Gestió de l'ACCIDENT CEREBROVASCULAR (ACV)
   •  Tractament rehabilitador de l'ACV a la fase aguda.
   •  Tractament de l'ICTUS: Recuperació motora.
   •  L'espatlla dolorosa a l'hemiplegia.
Distinció de les mesures preventives:
   •  Prevenció primària.
   •  Prevenció secundària.

 Mòdul 4: Manipulació del pacient. 5h
Manipulació del pacient amb Accident Cerebrovascular (ACV)
   •  Alimentació.
   •  Neteja personal i vestit.
   •  Llenguatge.
Gestió de l'Accident Cerebrovascular (ACV)
   •  Tractament rehabilitador de l'ACV a la fase aguda.
   •  Tractament de l'ICTUS: Recuperació motora.

Avaluació

• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

És imprescindible fer els exàmens d’avaluació final per a poder obtenir la certificació.

Estudiants formats

47

Comparteix

Cursos següents