Atenció infermera a la persona malalta amb ictus

Atencio Infermera A La Persona Malalta Amb Ictus

Objectius generals

Adquirir el coneixement per tenir cura d´aquelles persones que han sofert un accident vascular cerebral.

Objectius específics

 Oferir als participants coneixements bàsics de l'anatomia i la fisiologia de l'encèfal i de les seves patologies més comunes.
 Millorar els coneixements per tenir cura de les persones que han sofert un accident vascular cerebral.
 Dotar els professionals d'eines a l'hora d'atendre i realitzar les cures a les persones amb AVC i la seva familia, per permetre una major efectivitat en la intervenció infermera.

Continguts

10786

1. L’accident cervell vascular
1.1. Tipologies: isquèmia, hemorràgia
2. El perfil clínic de les persones que han sofert AVC
2.1. Atac isquèmic transitori
2.2. Dèficit neurològic isquèmic reversible
2.3. Ictus establert
2.4. Ictus progressiu o en evolució
3. Diagnòstics infermers
4. Introducció a la disfagia
5. Atenció infermera
6. Mètodes de mobilització
7. Cas pràctic

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.Els alumnes hauran de superar un qüestionari d’avaluació, 20 preguntes d’opció múltiple i un cas pràctic
El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final.

En cas d’estar acreditades pel CCFCPS, per obtenir aquest reconeixement, la puntuació de l’examen final ha de ser igual o superior a 7 punts i la persona ha d’acreditar un 80% d’assistència,

Compartir

Pròxims cursos