Fisioteràpia Respiratòria

Fisioterapia Respiratoria

Objectius generals

 Dotar a l'alumne d'eines per tal d'afavorir la bona dinàmica respiratòria dels pacients.

Continguts

10266

1. Record fisicoanatòmic respiratori.

2. Principals patologies respiratòries i la seva relació amb el tipus de dificultat respiratòria.

3. Avaluació de l'estat respiratori.

4. Sistemes d'ajut per compensar les deficiències respiratòries.

5. Tècniques de drenatge de secrecions.

6.Tècniques assistides (no autònomes):
6.1. Tècniques expiratòries lentes.
6.2. Tècniques inspiratòries forçades.
6.3. Tècniques expiratòries forçades.
6.4. Tècniques inspiratòries lentes.
6.5. Tècniques d'hiperinsuflació pulmonar.
6.6. Ajudes instrumentals.
6.7. Aplicació de l'Aerosolterapia i Inhaloterapia en la higiene bronquial.
6.8. Principals fàrmacs utilitzats en patologia respiratòria.

7. Tècniques autònomes:
7.1. Tècniques expiratòries lentes.
7.2. Tècniques inspiratòries forçades: DRR
7.3. Tècniques expiratòries forçades: TP, TEF (tècnica respiració forçada).
7.4. Tècniques inspiratòries lentes: EDIC, EI.
7.5. Tècniques d'hiperinsuflació pulmonar: Cough assist®, ambú ...
7.6. Ajudes instrumentals.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs: aplicar algunes de les tècniques treballades al llarg del curs.

Valoració


Estudiants formats

34

Compartir