Atenció al pacient politraumàtic per infermera

Cures Auxiliars I Infermeria

Objectius generals

- Aprendre les tècniques i les cures adients per poder-les aplicar al pacient, actuant d'acord a les normes i els principis ètics de comportament assistencial.
- Conèixer els diferents quadres que poden presentar-se en un pacient politraumàtic i el seu tractament quan ingressa en el servei d'urgències.

Objectius específics


Contingut

5467

1. Intervenció i avaluació en casos d'urgències
2. Valoració inicial del pacient politraumàtic
3. Tècniques bàsiques de suport de les funcions vitals
4. Xoc hipovolemic
5. Traumatismes
6. Ferides i sutures
7. Monitorització del pacient politraumàtic
8. Mobilització i trasllat del pacient politraumàtic

Avaluació

Pel que fa a l’avaluació final es realitzarà una prova teòrica.

1. Prova escrita
Durada: 60 minuts
Característiques: Quatre preguntes curtes referides a casos en què l’alumne haurà de respondre segons els procediments que ell seguiria per resoldre els diferents problemes plantejats
Valoració: Cada pregunta té un valor de 2,5 punts. Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Valoració


Estudiants formats

77

Comparteix