Cures auxiliars d’infermeria hospitalària

Cures Auxiliars I Infermeria

Objectius generals

Reciclar i actualitzar els coneixements del personal auxiliar d’infermeria

Objectius específics

 Actualitzar el catàleg de funcions bàsiques que ha de desenvolupar una auxiliar d’infermeria.
 Dotar els professionals d'eines, recursos i tàctiques a l'hora d'atendre a les persones ateses i de mantenir els espais higienitzats.

Contingut

4883

1. Funció d’auxiliar d’infermeria
1.1 Funcions específiques
1.2. Coneixements, habilitats i actituds en la cura
2. Higiene hospitalària i prevenció d’infeccions nosocomials
2.1 Definició de les principals infeccions nosocomials.
2.2. Mesures per evitar o disminuir la infecció nosocomial d’origen exogen .
2.3. Mesures per evitar o disminuir la infecció nosocomial d’origen endogen .
2.4 Mesures per evitar o disminuir la infecció quirúrgica
2.5. Precaucions davant malalties infeccioses i/o situacions clíniques especials.
2.6. Recomanacions per a la prevenció i control de la infecció hospitalària en el personal sanitari
2.7. Seguretat i higiene.
3. Atenció a les necessitats bàsiques del pacient
3.1. Pla de cures
3.2. Comunicació i necessitats del pacient
3.3. Cures de confort
3.4. -Factors de risc i prevenció de les úlceres per pressió
3.5 L’alimentació i la hidratació
3.6. Cures de la pell i boca
3.7. Problemes d’eliminació

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

246

Comparteix