Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en aeroports

Formacio Especifica Serveis De Vigilancia En Ports I En Aeroports

Requisits del curs

Estar habilitat com a vigilant de seguretat

Objectius generals

   •  Adquirir coneixements vers el funcionament intern d’un port i d’un aeroport per tal de desenvolupar correctament les tasques del vigilant de seguretat en aquests accessos.
   •  Conèixer i aplicar la normativa vigent en el cas que aparegui un objecte sospitós.
   •  Reciclar i/o ampliar els coneixements del col·lectiu de vigilants de seguretat segons indica la normativa vigent establerta pel Ministeri de l’Interior a l’article 57 del R.D. 2364/1994 de 9 de desembre de 1994 pel qual s'aprova el reglament de seguretat privada, i l'última modificació (Ordre INT/318/2011 Personal de seguretat privada).

Objectius específics

   •  Identificar els mecanismes de control en les instal·lacions portuàries i aeroportuàries.
   •  Identificar els diferents objectes sospitosos en equipatge i actuar en conseqüència.
   •  Demostrar l'adquisició dels coneixements pràctics necessaris en els plans d’emergència i seguretat perimetral.

Contingut

3425

1. Especialització en ports
1.1. Ports marítims: Concepte, característiques i classes. Descripció funcional de les operacions que es realitzen en un port: agents intervinents: organismes oficials.
1.2. La protecció marítima dels ports. Codi internacional per a la protecció dels vaixells i de les instal   • lacions portuàries. Sistema de seguretat públic: distribució territorial i material de competències de les Forces i Cossos de Seguretat en matèria de seguretat.
1.3. La protecció de les instal   • lacions portuàries. Béns i infraestructures a protegir. Identificació dels punts vulnerables. Organització i execució de les tasques de protecció i vigilància de la instal   • lació portuària: accés, equipatge, i mercaderies. Zones restringides.
1.4. Mercaderies perilloses. Explosius. Gasos: comprimits, liquats o dissolts a pressió. Substàncies inflamables. Substàncies tòxiques i infeccioses. Materials radioactius. Altres substàncies perilloses.
1.5. Plans d'emergència i normes de seguretat tècnic industrial. Primera resposta davant vessaments contaminants en aigües portuàries.
1.6. Planificació actual de la seguretat a les instal   • lacions portuàries. Detectors perifèrics. Detectors per làser. Cables microfònics. Nous detectors de doble tecnologia per a exteriors. Dispositius anti-atracament. Tipus senyals d'alarma i respostes a les mateixes.
1.7. Col   • laboració amb les forces i cossos de seguretat.

2. Especialització en aeroports
2.1. Introducció a la seguretat aeroportuària. Normativa nacional i internacional en matèria de seguretat d'Aviació Civil.
2.2. El treball de seguretat a l'aeroport. Competències de les FF.CC.SS. i la seguretat privada. Supervisió de les tasques de seguretat. Estructura de seguretat als aeroports: zones de seguretat. Procediments de notificació d'incidents.
2.3. Controls accés de persones i vehicles: mitjans tècnics utilitzats. Riscos derivats de l'accés de persones i vehicles sense ser inspeccionats. Procediments operatius per a control d'accés a persones i vehicles. Exempcions a la inspecció: categories especials de passatgers. Procediments per al tractament d'irregularitats i incidents.
2.4. Control de seguretat d'equipatge i pertinences. Riscos derivats de l'equipatge i pertinences no controlats. Normativa i procediments. Reconeixement d'articles prohibits que puguin estar continguts, amagats o camuflats a l'equipatge o a les pertinences. Restriccions al transport de líquids. Criteris per a la inspecció manual de l'equipatge de mà. Requisits d'inspecció mitjançant RX convencional, EDS o sistemes multinivell. Procediment d'inspecció d'equipatge especial. Procediments d'inspecció d'animals. Procediment d'inspecció d'equipatge no acompanyat. Excepcions a la inspecció i altres controls de l'equipatge. Procediments alternatius per a casos de no disponibilitat o fallada en els equips de seguretat.
2.5. Control i protecció de correu i material de companyies aèries, provisions de bord i els subministraments d'aeroport. Normativa de referència i actors implicats. Sistemes de precintat de camions i contenidors de subministraments, provisions i material de neteja. Control de precintes. Procediments d'inspecció de correu i material de companyies aèries, provisions de bord i els subministraments d'aeroport.
2.6. Patrullatge i vigilància. Normativa de referència. Barreres físiques involucrades en la zonificació i perímetre de l'aeroport. Mitjans tècnics de vigilància. Localització dels punts vulnerables de l'aeroport. Procediments de patrulla i registre d'edificis i instal   • lacions. Procediments operatius per al tractament d'irregularitats i / o incidents.
2.7. Col   • laboració amb les forces i cossos de seguretat.

Avaluació

1. Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 30 minuts i es farà a classe
Característiques: 20 ítems del tipus “una única resposta correcte entre quatre opcions”.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10, per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Aquesta acció formativa condueix a l’especialització en servei de vigilància per a vigilants que prestin serveis de vigilància en ports i en aeroports, segons l’Ordre INT/318/2011, d'1 de febrer de 2011, sobre personal de seguretat privada, en la secció 3era (Formació permanent) i la Llei 5/2014 de seguretat privada de 4 d’abril.

Valoració


Estudiants formats

256

Comparteix