Aspirant a vigilant de seguretat privada

Aspirant A Vigilant De Seguretat Privada

Perfil de l’estudiant

Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, de Tècnic, o altres equivalents a efectes professionals, o superiors.

Requisits del curs

Requisits generals
a) Ser major d'edat.
b) Tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o d'un Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
c) Posseir l'aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l'exercici de les respectives funcions sense patir cap malaltia que n’impedeixi l'exercici.
d) No tenir antecedents penals.
e) No haver estat condemnat per intromissió il   • legítima en l'àmbit de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, del secret de les comunicacions o d'altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol   • licitud.
f) No haver estat sancionat en els dos o quatre anys anteriors, respectivament, per infracció greu o molt greu en matèria de seguretat.
g) No haver estat separat del servei en les Forces Armades o en les Forces i Cossos de Seguretat.
h) No haver exercit funcions de control de les entitats, serveis o actuacions de seguretat, vigilància o investigació privades, ni del seu personal o mitjans, com a membre de les Forces i Cossos de Seguretat en els dos anys anteriors a la sol   • licitud.
i) Superar les proves que acreditin els coneixements i la capacitació necessaris per a l'exercici de les respectives funcions.

Requisits específics
a) No haver complert els cinquanta-cinc anys d'edat.
b) Els requisits necessaris per poder portar i utilitzar armes de foc, d'acord amb el disposat a l'efecte en el vigent Reglament d'Armes.

Objectius generals

- Capacitar als alumnes per a desenvolupar la competència fonamental de Vigilant de Seguretat, que és una qualificació bàsica d’aquest sector i li permetrà desenvolupar les tasques del seu lloc de treball.

Objectius específics

Els objectius d’aquesta acció formativa es concreten en donar compliment a allò que s’estableix en l’article 4.1 de l’Ordre INT/318/2011, de 1 de febrer, sobre personal de seguretat privada en relació als mòduls professionals que han de superar els aspirants a vigilants de seguretat.

Contingut

42

Els continguts d’aquesta acció es corresponen amb els establerts a l’annex I, apèndix 1 (Continguts mínims dels mòduls professionals de formació prèvia comuns per a Vigilants de Seguretat, Vigilants d’ Explosius i Escortes Privats), de la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria d’Estat de Seguretat, per la qual es determinen els programes de formació del personal de seguretat privada

1. Àrea Jurídica
- Mòdul de Dret Constitucional
- Mòdul de Dret Penal: La infracció penal. Les persones criminalment responsables dels delictes i les faltes. Homicidi i les seves formes. Lesions. Tipificació de delictes.
- Mòdul de dret processal penal: Noció de dret processal penal. La detenció. El personal de seguretat privada com a auxiliar de les forces i cossos de seguretat. Els drets del detingut
- Mòdul de Dret Administratiu Especial: Autoritats competents en matèria de seguretat. Llei de Seguretat Privada. Personal de seguretat privada. Protecció de dades de caràcter personal
- Mòdul de Dret Laboral: Les relacions laborals. El marc laboral en el sector de seguretat privada. Prevenció de riscos laborals
- Mòdul de Pràctica jurídica: Confecció de documents i escrits
2. Àrea Socio-Professional
- Identificació
- Relacions humanes i la seguretat
- Deontologia professional
- Relacions professionals a l'empresa
3. Àrea Tècnic-Professional
- La seguretat
- Els mitjans tècnics de protecció
- La central de control d'alarmes
- L'autoprotecció
- La protecció d’edificis. El control d’accessos. La protecció de polígons industrials i urbanitzacions. La protecció de fons, valors i objectes valuosos. La protecció de proves i indicis La falsificació de documents i monedes.La protecció davant artefactes explosius
- Col·laboració amb les forces i cossos de seguretat
4. Àrea Instrumental
- Els sistemes de comunicació
- Mitjans de detecció
- La protecció contra incendis
- Tècniques de primers auxilis
- La defensa personal
- Tir d'instrucció. Pràctiques de foc real i / o de fogueig o en simulador homologat, amb les armes reglamentàries

Avaluació

1.-Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: prova tipus test de 80 ítems d’una única resposta correcta entre quatre opcions.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10 i per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

2.-Prova d’aptitud física
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà al gimnàs
Característiques: Flexió de braços (homes menors de 40 anys), Llançament de baló medicinal (dones i homes majors de 39 anys), Salt vertical (homes i dones) i cursa de 400m llisos (homes i dones).
Temporalització: durant l’últim 25% de la durada del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

L’alumne haurà de superar aquesta acció formativa per tal de presentar-se a les proves per a obtenir l’acreditació de Vigilant de Seguretat segons estableix el Reial decret 2364/1994 de 9 de desembre pel qual s’aprova el reglament de seguretat privada, l’ordre INT/318/2011 de personal de seguretat privada i la última Llei 5/2014 de 4 d’abril de seguretat privada.

Valoració


Estudiants formats

683

Comparteix