UF2672_Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat

Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta Unitat formativa, es correspon amb la Unitat formativa Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat UF2672 que juntament amb Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns i Tècniques i procediments en la protecció de persones, instal·lacions i béns i Mitjans de protecció i armament composen el Mòdul formatiu MF0080_2 Vigilància i protecció de Seguretat Privada del Certificat de professionalitat SEAD0112 – Vigilància, seguretat privada i protecció de persones

Objectius específics

- Distingir les autoritats, organismes i empreses que actuen en l'àmbit de la seguretat.
- Analitzar el contingut dels drets i obligacions que tenen el seu fonament en la protecció jurídica dels drets de les persones.
- Aplicar la legislació vigent a l'activitat professional relacionada amb la seguretat i protecció.
- Utilitzar els procediments de detenció i identificació de persones.

Contingut

10301

1. Dret Polític i Administratiu.
­ Dret constitucional: La Constitució Espanyola, Estructura i característiques de la Constitució Espanyola. Drets fonamentals i deures fonamentals recollits en la Constitució. Especial referència als drets relacionats amb la vida, la integritat, la llibertat i la seguretat de les persones.
­ Dret Europeu: La Unió Europea. El dret derivat. Principals Institucions de la Unió Europea.
­ Dret Administratiu especial:  Autoritats competents en matèria de seguretat. Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, de les comunitats autònomes, i de les corporacions locals. Descripció elemental de la seva estructura i competències. Normativa reguladora de la policia estatal i de les policies autonòmiques.
­ Llei de Seguretat Privada. Notes característiques. Serveis i activitats autoritzats a les empreses de seguretat. Llei Orgànica 1/1992: aspectes penals i administratius de la tinença i consum il·lícit de drogues.
­ Personal de seguretat privada: Classificació, requisits i procediment d'habilitació. Funcions dels vigilants de seguretat i escortes privats. Uniformitat, distintius i armament. Règim sancionador.

2. Dret Penal.
­ Delictes comesos en ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la Constitució.
­ Delictes contra la intimitat, el dret a la imatge i la inviolabilitat de domicili: Domicili de persones jurídiques i establiments oberts a el públic. Omissió del deure de socors.
­ La infracció penal: Definició i breu descripció de les seves notes constitutives. Dol o imprudència. Delictes i faltes. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal. L'ús d'instruments de defensa (incloses armes de foc) dins de la legítima defensa, estat de necessitat, por insuperable, compliment d'un deure o exercici d'un dret, ofici o càrrec.
­ Les persones criminalment responsables dels delictes i les faltes.
­ Homicidi i les seves formes. Lesions.
­ Delictes contra les llibertats: Detencions il·legals, segrestos, amenaces i coaccions. Violència de gènere.
­ Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic: Robatori, furt, danys, receptació i altres conductes afins.
­ Delictes de falsedats documentals. La falsificació de documents i monedes. La falsificació de documents: Document nacional d'identitat, passaport, carnet de conduir. La falsificació de monedes: Bitllets de banc i monedes.

3. Dret Processal Penal.
­ Noció de dret processal penal. La jurisdicció: concepte i competència La denúncia: concepte i obligació de denunciar.
­ La detenció: concepte, durada. Tècniques i facultats atribuïdes al vigilant de seguretat per l'ordenament jurídic. Escorcolls, registres i arma reglamentària: Lleis i jurisprudència aplicables.
­ El personal de seguretat privada com a auxiliar de les Forces i Cossos de Seguretat en el camp de la persecució de les infraccions penals: Pautes d'actuació. Preservació d'instruments de prova.
­ Els drets del detingut segons l'ordenament jurídic i la seva tramitació per part del vigilant de seguretat.
­ La protecció de proves i indicis. Procediment de protecció de proves. La recollida de proves i indicis amb caràcter excepcional.

4. Pautes d'actuació en la detenció.
- La defensa personal (I). Fonaments. Posicions fonamentals de defensa, atac i desplaçaments. Tècniques de bloqueig i percussió. Tècniques de luxació: canell, colze i espatlla.
- La defensa personal (II). Defensa contra els atacs a òrgans de front, esquena i braços. Les estrangulacions. Defensa contra atacs de puny i cama.
- La defensa personal (III). Defensa contra arma blanca i arma de foc.
- Reduccions. Escorcolls i emmanillaments.
- Tècniques d'ocupació de la defensa. Característica de la defensa. Casuística de la seva utilització.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Resolució d’un cas pràctic.
- Exposició oral
- Aplicació d’una tècnica o maniobra concreta

Proves físiques: resistència orgànica en carrera, potència del tren superior (barra i/o pilota medicinal) i potència del tren inferior (alçada). Els resultats d’apte/no apte estan en funció del pes i sexe.

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Valoració


Estudiants formats

120

Comparteix