UF2674_Tècniques i procediments en la protecció de persones, instal·lacions i béns

Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta Unitat formativa, es correspon amb la Unitat formativa Tècniques i procediments en la protecció de persones, instal·lacions i béns UF2674 que juntament amb Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns, Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat i Mitjans de protecció i armament composen el Mòdul formatiu MF0080_2 Vigilància i protecció de Seguretat Privada del Certificat de professionalitat SEAD0112 – Vigilància, seguretat privada i protecció de persones

Objectius específics

 Complir el Pla de Seguretat i participar en la planificació de la mateixa en els aspectes inherents a la seva competència.
 Descriure i aplicar els procediments de seguretat en el transport de fons.
 Desenvolupar tècniques d'intervenció relatives a la de protecció de persones, instal·lacions i béns.
 Realitzar les rondes interiors d'acord amb el Pla de Seguretat establert.
 Seleccionar les accions correctores necessàries per restablir la tranquil·litat i la pacífica convivència ciutadana.
 Aplicar les mesures de primers auxilis en cas d'accident.

Contingut

10303

1. Fonaments de seguretat.
- Plans d'emergència i evacuació. Concepte. Classes. El control de personal i objectes: Paqueteria i correspondència. Control i requisa de vehicles.
- La protecció davant artefactes explosius. Actuació davant amenaça de col·locació d'un artefacte explosiu. Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.
- El sistema integral de seguretat. Teoria esfèrica de la seguretat. Zones i àrees de seguretat.
- L'autoprotecció. Tècniques i procediment d'autoprotecció personal: A la feina, en el domicili, en els desplaçaments, en altres llocs.
- Prevenció de riscos laborals. Normativa bàsica. Participació dels empresaris i treballadors. Drets i obligacions. Formació. Consulta i participació dels treballadors: Òrgans de representació.

2. Protecció de fons i objectes valuosos.
- Normativa específica. Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada. R.D. 2.364 / 94, Reglament de Seguretat Privada. Ordre INT314 / 2011 d'1 de febrer. Conveni nacional d'empreses de seguretat. Vigilants de seguretat per al transport de fons.
- La protecció de fons, valors i objectes valuosos. Protecció de l'emmagatzematge. Recompte i classificació. Mitjans tècnics emprats en cambres cuirassades.
- Funcions dels vigilants de seguretat de transports de fons, abans, durant i a l'acabar el servei. Regles generals del servei. Funcions específiques en les diferents fases.
- Mitjans materials i tècnics per al desenvolupament del servei. Vehicles blindats: característiques. Tècniques de conducció. Normes de trànsit. Mesures de prevenció: tècniques defensives, tècniques ofensives. Armament: classes d'armes autoritzades, característiques i maneig.
- Operativa de servei. Mesures de seguretat generals. Actuació de la delinqüència sobre aquests transports: Delinqüència organitzada, grups terroristes. El robatori en centres de dipòsit i l'assalt a vehicles de transports. La conducta humana davant de situacions d'emergència.

3. La protecció de polígons industrials i urbanitzacions.
- Característiques d'aquestes zones. Rondes de vigilància a peu i en vehicle. Recorreguts i freqüències.
- Procediments d'actuació: identificació de persones.

4. Procediments documentals.
- Confecció de documents i escrits. Redacció d'informes i parts diaris: Contingut. Redacció d'informes d'incidències: contingut i punts essencials dels mateixos. Escrits de denúncia.
- Els sistemes de comunicació. Les telecomunicacions. Els radioteléfonos. El telèfon. El telefax. Introducció a les xarxes informàtiques, tipus. El navegador d'Internet: coneixement bàsic. El correu electrònic.
- Parts i funcions bàsiques d'un ordinador. Sistema operatiu: Definició i coneixement bàsic. Aplicacions informàtiques: tractament de text, full de càlcul, bases de dades.

5. Aplicació de tècniques de primers auxilis.
- Tècniques de primers auxilis (I). Concepte. Contingut de les tècniques. Limitacions. Concepte d'urgència. Ordre de prioritat per a l'assistència. El control d'hemorràgia. Tècnica de respiració artificial i reanimació cardiovascular. El desfibril·lador extern semiautomàtic. Maniobra de Heimlich. Epilèpsia.
- Tècniques de primers auxilis (II). El trasllat de ferits: A peu, en llitera, en vehicles. Primeres actuacions en cas d'accident amb traumatismes: cranioencefàlic, toràcics, abdominals, de columna vertebral, fractures i luxacions.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Resolució d’un cas pràctic.
- Exposició oral
- Aplicació d’una tècnica o maniobra concreta

Proves físiques: resistència orgànica en carrera, potència del tren superior (barra i/o pilota medicinal) i potència del tren inferior (alçada). Els resultats d’apte/no apte estan en funció del pes i sexe.

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Valoració


Estudiants formats

138

Comparteix