Detecció, prevenció i gestió de situacions d’odi i discriminació a l’àmbit de la seguretat privada

Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova daccés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial daccés a la Universitat.
Altres: Estar en possessió de la targeta d'identitat professional (T.I.P).
Justificació: Per exercir la professió de Vigilant de Seguretat i d'Escolta Privat cal estar en possessió de la Targeta d'Identitat Professional (T.I.P) expedida pel Director General de la Policia segons la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada i la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria dEstat de Seguretat, per la qual es determinen els programes de formació del personal de seguretat privada.

Objectius generals

Detectar delictes d'odi i conductes de discriminació per prevenir-les i gestionar-les adequadament.

Objectius específics

   •  Detectar delictes d'odi i conductes de discriminació per prevenir-les i gestionar-les adequadament

Contingut

10926

 Mòdul 1: Detecció, prevenció i gestió de situacions d'odi i discriminació a l'àmbit de la seguretat privada. 4h
Identificació del marc legal de la violència discriminatòria a la comunitat autònoma corresponent
   •  Base legal europea i internacional de protecció de la igualtat i la diversitat
   •  Elements bàsics de la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no discriminació
Conceptualització de la violència discriminatòria en el desenvolupament de les funcions pròpies del personal de seguretat privada
   •  Concepte de violència discriminatòria
   •  Situacions de violència discriminatòria en el desenvolupament de les funcions pròpies del personal de seguretat privada
Identificació dels àmbits de diversitat dins dels col·lectius objecte de situacions d'odi i discriminació que estableix el Protocol per a la prevenció, detecció i gestió de situacions d'odi i discriminació a l'àmbit de la seguretat privada
   •  Eixos de la discriminació a què fa referència el protocol
   •  Conceptes i terminologia específica del protocol
   •  Problemàtiques i riscos a què s'enfronten com a professionals de seguretat privada
Descripció dels principis generals i específics d'aplicació a els diferents col·lectius objecte d'odi i discriminació
   •  Aplicació dels principis generals d’actuació durant l'exercici de les funcions de vigilància privada
   •  Principis específics pels àmbits de la diversitat definits al protocol i enfocats a prevenir la discriminació
   •  Aplicació dels principis específics
Compliment de les tasques preventives referents al protocol aplicables al personal de seguretat privada
   •  Tasques preventives lligades a la feina del personal de seguretat privada
   •  Realització correcta de les tasques preventives
   •  Articulació de tasques preventives amb les funcions del/de la director/a o del/de la cap de Seguretat
Identificació d'una situació d'odi i de discriminació
   •  Indicadors més freqüents d'una situació d'odi i de discriminació
   •  Aplicació dels indicadors en el context de la vigilància privada
   •  Recollida d'informacions relatives a aquests indicadors
Identificació i avaluació dels factors de risc
   •  Anàlisi dels espais on desenvolupa les seves funcions el personal de seguretat privada
   •  Identificació de les zones de risc
   •  Adopció de mesures preventives
Utilització de tècniques de comunicació no violenta
   •  Fonaments de la comunicació no violenta
   •  Aplicació aquestes tècniques a la pràctica quotidiana
Aplicació del procediment en detectar-se una situació d'odi i discriminació
   •  Actuació a realitzar pel personal de seguretat privada en detectar-se una situació d'odi i discriminació
   •  Control de la situació i desescalada de la tensió
   •  Atenció a la víctima i facilitació d'informació sobre els recursos a la seva disposició
   •  Realització d'una escolta activa del relat de la situació
   •  Articulació i coordinació d’actuacions amb la potencial intervenció de Forces i Cossos de Seguretat
Emplenament del full de servei per deixar constància de les actuacions realitzades en el marc del protocol
   • Tipus d'informacions s'han de fer constar i com fer-ho.
   •  La importància de les informacions que contindrà el full de servei per la qualificació dels fets.
   •  El circuit de la informació i on se situa el treball del personal vigilant de seguretat.

Avaluació

Es realitza mitjançant una prova teòrica tipus test particular a cadascuna de les especialitats i/o formacions d’actualització.

Valoració


Estudiants formats

54

Comparteix