Formació específica per a Vigilants de Seguretat que prestin servei de resposta davant d’alarmes

Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial daccés a la Universitat.

Per exercir la professió de Vigilant de Seguretat i Escolta Privat cal estar en possessió de la Targeta
d'Identitat Professional (TIP) expedida pel Director General de la Policia segons la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada i la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria dEstat de Seguretat, per la qual es determinen els programes de formació del personal de seguretat privada.

Objectius generals

Desenvolupar el servei de resposta davant d'alarmes, així com identificar les característiques dels sistemes d'alarmes.

Objectius específics

   •  Desenvolupar el servei de resposta davant d'alarmes, així com identificar les característiques dels sistemes d'alarmes.

Contingut

10928

 Mòdul 1: Resposta davant d'alarmes. 20h
Normativa específica
   •  Normativa aplicable: Especial referència a l'Ordre INT/316/2011 d'1 de febrer.
   •  Definició, característiques i particularitats: Servei de resposta i de custòdia de claus.
Procediments de verificació de les alarmes
   •  Seqüencial
   •  Mitjançant vídeo
   •  Mitjançant àudio
   •  Verificació personal.
Alarma confirmada per mitjans tècnics: actuació del servei de custòdia de claus.
   •  Actuacions del servei d'acudi per a la verificació personal de les alarmes.
   •  Alarma confirmada, alarma no confirmada: diversos tipus de senyals que cal gestionar.
Procediment d'actuació davant una alarma real.
   •  Apropament i entrada al lloc.
   •  Supòsits en què procedeix la detenció, escorcoll i esposament: La seva correcta realització.
Alarma mòbils.
   •  Sistemes d'alarmes mòbils
   •  Procediment d'actuació.
Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat
   •  Identificació de les forces i cossos de seguretat.
   •  Tipus de colabracions amb les Forces i Cossos de Seguretat

Avaluació

Es realitza mitjançant una prova teòrica tipus test particular a cadascuna de les especialitats i/o formacions d’actualització.

Estudiants formats

115

Comparteix

Cursos següents