UF2676_Tècniques de protecció de persones

Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Objectius generals

Aquesta Unitat formativa, es correspon amb la Unitat formativa Tècniques de protecció de persones UF2676 que juntament amb Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns i Mitjans de protecció i armament composen el Mòdul formatiu MF0081_2 Protecció de persones del Certificat de professionalitat SEAD0112 – Vigilància, seguretat privada i protecció de persones

Objectius específics

 Identificar els dispositius de protecció personal i aplicar les tècniques estàtiques i dinàmiques coordinant mitjans humans i materials.
 Decidir les rutes i itineraris i aplicar les tècniques de conducció.

Contingut

10322

1. La protecció integral.
- Fonaments de la Protecció i Coneixement de Tècniques: tècniques de protecció.
- Fonts i Fonaments de perill. La protecció integral.
- Protecció dinàmica. Teoria esfèrica de la protecció. Teoria dels cercles concèntrics. Graons i nivells de seguretat. Avaluació de dispositius. Coordinació amb el Departament de seguretat. Òrgans de coordinació de les Forces i Cossos de Seguretat en matèria de protecció personal.
- Tècniques de Protecció en moviment. Interior d'edificis, escales i ascensors. Línies de rebuda i control. Evacuacions.
- Protecció estàtica: en el domicili, en el lloc de treball. Coordinació de serveis.

2. Actuació en vehicles.
- Tècniques de Seguretat en vehicles: característiques de el vehicle i dels conductors. Càpsules de seguretat sobre vehicles. Conducció evasiva: defensiva i ofensiva.
- Caravanes i Itineraris. Classificació de les caravanes. Itineraris: principal, alternatiu, d'evacuació, de fuga. Funcions i competències atribuïdes als escortes en els apartats anteriors.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Resolució d’un cas pràctic.
- Exposició oral
- Aplicació d’una tècnica o maniobra concreta

Proves físiques: resistència orgànica en carrera, potència del tren superior (barra i/o pilota medicinal) i potència del tren inferior (alçada). Els resultats d’apte/no apte estan en funció del pes i sexe.

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Valoració


Estudiants formats

128

Comparteix