Vigilant d’explosius

Vigilant Dexplosius

Requisits del curs

Estar habilitat com a vigilant de seguretat

Objectius generals

   •  Capacitar als aspirants a vigilant d’explosius per a obtenir el diploma acreditatiu amb el qual podran participar en les proves que convoca el Ministeri de l'Interior segons normativa vigent (Reial decret 2364/1994 de 9 de desembre pel qual s'aprova el reglament de seguretat privada, i l'ordre INT/318/2011 personal de seguretat privada i la Llei 5/2014 de seguretat privada de 4 d’abril).

Objectius específics

Els objectius d’aquesta acció formativa es concreten en donar compliment a allò que s’estableix en l’article 4.2 de l’Ordre INT/318/2011, de 1 de febrer, sobre personal de seguretat privada en relació als mòduls professionals que han de superar els aspirants a vigilants d’explosius.

Contingut

43

Els continguts d’aquesta acció es corresponen amb els establerts a l’annex I, apèndix 2 (Continguts mínims dels mòduls professionals de formació prèvia exclusius per a Vigilants d’explosius), de la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria d’Estat de Seguretat, per la qual es determinen els programes de formació del personal de seguretat privada

1. Mòdul jurídic:
1.1. Dret Administratiu especial. El Vigilant d'Explosius: naturalesa. Requisits per a l'obtenció de l'habilitació: funcions a exercir.
1.2. El Reglament d'Explosius: articles que especialment l'afecten. Reial Decret 563/2010, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria: articles que especialment l'afecten. Llei i Reglament de Mines. Reglament Nacional del Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera, Ferrocarril i Via Aèria: articles que especialment l'afecten.
1.3. Dret Penal Especial. El delicte de tinença il   • lícita d'explosius.

2. Mòdul tècnic:
2.1. Armament. Armes reglamentàries per a la seva utilització pel Vigilant d'Explosius. Estudi de les armes reglamentàries. Cartutxeria i munició. Conservació i neteja.
2.2. Teoria del tir. Balística interna. Balística externa. Balística d'efectes.
2.3. Normes de seguretat en el maneig de les armes. Generals i específiques.
2.4. Tir d'instrucció. Pràctiques amb foc real amb les armes reglamentàries, tant amb l'arma curta, com l'arma llarga utilitzada en la custòdia de transports.
2.5. Els explosius. Naturalesa. Característiques. Classificació. Explosius industrials.
2.6. Els iniciadors. Naturalesa i classificació. Efectes de les explosions. La destrucció d'explosius.
2.7. La cartutxeria i pirotècnia. Característiques. Classificació
2.8. Mesures de seguretat a adoptar en la manipulació i custòdia dels explosius, cartutxos i material pirotècnic. Dipòsits i emmagatzematges especials.
2.9. Mesures de seguretat a adoptar en el transport per a diferents mitjans, càrrega i descàrrega d'explosius, cartutxeria i material pirotècnic.

Avaluació

Pel que fa a l’avaluació final es realitzarà la següent prova:

1. Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 40 minuts i es farà a l’aula.
Característiques: prova escrita tipus test de 25 ítems d’una única resposta correcte entre quatre opcions.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10, per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

L’alumne haurà de superar aquesta acció formativa per tal de presentar-se a les proves per a obtenir l’acreditació de Vigilant d’Explosius segons estableix el Reial decret 2364/1994 de 9 de desembre pel qual s’aprova el reglament de seguretat privada, l’ordre INT/318/2011 de personal de seguretat privada i la última Llei 5/2014 de 4 d’abril de seguretat privada.

Valoració


Estudiants formats

269

Comparteix