Seguretat privada: La violència sexual en espais d’oci, prevenció, detecció i atenció a les víctimes

Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Objectius generals

 Determinar els conceptes bàsics i els elements objectius que determinen la consideració de violència general.
 Establir la normativa jurídica aplicable en l'àmbit de la violència de gènere.
 Incorporar a la activitat professional diària els elements derivats de la violència de gènere des de la visió de la seguretat privada.
 Establir els procediment operatius que haurà d'aplicar el vigilant/a de seguretat privada si es troba amb una situació de violència sexual.

Contingut

10341

1. Conceptes bàsics sobre violència sexual.
1.1. Dades i xifres.
1.2. Perfil d'agressor.
1.3. Perfil de víctima.
1.4. Les agressions grupals.
1.5. El consentiment
1.6. La submissió química

2. La perspectiva jurídica
2.1. El marc jurídic aplicable
2.2. El codi penal: els delictes contra la llibertat sexual
2.3. El procés penal: les peculiaritats d'un delicte semipúblic
2.4. Les conductes contra la llibertat sexual en l'àmbit administratiu.
2.5. La normativa sobre espectacles públics.
2.6. La responsabilitat i competències del personal que treballa en un esdeveniment: seguretat pública i privada, controladors d'accés, personal de sala, barres...

3. La perspectiva des de la seguretat
3.1. Els plans contra la violència sexual
3.2. Prevenció
3.3. Deetecció i identificació
3.4. Intervenció davant un cas de violència sexua
3.5. L'atenció a les persones afectades

4. El procediment operatiu
4.1. Els protocols contra la violència sexual en espais d'oci: conceptes bàsics
4.2. Redacció del document
4.3. L'organigrama
4.4. Implantació
4.5. Els punts d'atenció
4.6. Coordinació entre tots els agents que treballen en un gran esdeveniment.
4.7. Qüestions pràctiques.

Avaluació

Prova final de 20 preguntes tipus test. Aquestes accions formatives condueixen a l’especialització en servei de vigilància

Valoració


Estudiants formats

41

Comparteix