SSCS0208_Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Ref: 85488

Inici: 05/06/24

Fi: 23/10/24

370h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 21:00 hores

85488

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Atendre persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Objectius específics

 Preparar i donar suport a les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.
 Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.
 Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.
 Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

Contingut

85488

MF1016_2  Suport a l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional
UF0127  Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents 30h
UF0128  Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions 70h

MF1017_2  Intervenció en l'atenció higiènico-alimentària en institucions

MF1018_2  Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

MF1019_2  Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
UF0129  Animació social de persones dependents en institucions 30h
UF0130  Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions 50h
UF0131  Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions 50h

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Certificat

Conduent Acreditació Certificat de professionalitat SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones en institucions socials

Valoració


Estudiants formats

79

Comparteix