SSCS0208_Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Ref: 85488

Inici: 21/02/24

Fi: 27/05/24

370h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 21:00 hores

85488

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

contacta

Qualsevol consulta, incidència o dificultat en inscriure't, contactar en el correu: jcantador@ccoo.cat.  650605698

Objectius generals

Atendre persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Objectius específics

 Preparar i donar suport a les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.
 Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.
 Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.
 Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

Contingut

85488

MF1016_2  Suport a l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional
UF0127  Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents 30h
UF0128  Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions 70h

MF1017_2  Intervenció en l'atenció higiènico-alimentària en institucions

MF1018_2  Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

MF1019_2  Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
UF0129  Animació social de persones dependents en institucions 30h
UF0130  Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions 50h
UF0131  Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions 50h

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Certificat

Conduent Acreditació Certificat de professionalitat SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones en institucions socials

Valoració


Estudiants formats

80

Comparteix