AFDA0611_UF2286_Disseny i gestió d’Itineraris per baixa i mitja muntanya

Afda0611 Uf2286 Disseny I Gestio Ditineraris Per Baixa I Mitja Muntanya

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Contingut

9403

1. Elaboració d'itineraris per baixa i mitja muntanya:
- Interpretació de l'anàlisi diagnòstic previ de l'activitat: Caracterització dels interessos i expectatives dels usuaris. Identificació de les característiques físiques i motores dels usuaris. Determinació del nivell d'habilitat i domini tècnic dels usuaris. Discriminació de les possibles limitacions d'autonomia personal per a la elaboració de les adaptacions pertinents.
- Selecció del tipus d'itinerari a realitzar: Identificació dels objectius de l'activitat. Determinació de l'inici, la finalització i els punts de referència més significatius per orientar-se. Determinació de les necessitats logístiques d'accés, pernoctació i retorn. Elecció dels mitjans necessaris per a la realització dels diferents trams de l'itinerari. Concreció de plans i vies alternatives davant de possibles contingències. Elecció de l'estratègia i de la seqüència d'activitats en funció del grau de dificultat de les mateixes. Concreció de dietes equilibrades i pautes d'hidratació en l'itinerari a partir de l'estimació de les necessitats energètiques i nutricionals.
- Representació gràfica d'itineraris: Recursos gràfics específics per a cartografia: maquinari i programari específics. Adaptació de mapes i croquis comercials: inclusió de simbologia específica, escalat i acotació de zones específiques. Obtenció impresa de plànols i croquis específics.
- Simbologia internacional de senyalització de senders.
- Factors a tenir en compte en el disseny d'itineraris per baixa i mitja muntanya.
- Interpretació cartogràfica i reconeixement del terreny a partir de fonts gràfiques: Discriminació dels elements topogràfics. Determinació de trajectes i recorreguts a l'ús o de fortuna i viables per l'orografia del terreny. Reconeixement d'obstacles i zones perilloses. Identificació de construccions, instal   • lacions i espais d'utilitat per la realització d'activitats d'oci i recreació en el medi natural.
- Perfil d'un recorregut: Perfil normal o natural, realçat i rebaixat. Representació gràfica d'un perfil a partir del seu disseny cartogràfic. Estimació de la intensitat d'esforç d'un recorregut en funció del seu perfil i de la distància del mateix.
- Fases de l'itinerari: Estimació temporal. Valoració tècnica de l'itinerari. Determinació d'accessos. Plans alternatius. Verificació d'itineraris.
- Fonts d'informació: Identificació de la informació necessària per al disseny d'itineraris. Localització de les fonts d'informació.
- Activitats complementàries.
- Elaboració d'informes, fitxes i quaderns de ruta d'itineraris.
- Avaluació de l'itinerari: Instruments i criteris.
2. Prevenció i protocols de seguretat per a activitats de conducció per baixa i mitjana i muntanya:
- Identificació de les funcions preventives del tècnic.
- Criteris de supervisió i comprovació de: Itineraris. Material de seguretat i equipament. Aparells de comunicació. Avituallament. Informació meteorològica.
- Equipament personal i de seguretat: selecció i manteniment.
- Identificació de perills objectius en muntanya: Climatològics: tempestes, tornados, boira, altres. Naturals: allaus, crescudes de rius, despreniments de pedres, altres. Fisiològics: fatiga, hipoglucèmia, deshidratació, altres. Físics: insolacions, traumatismes, hipotèrmies, picades d'animals, altres.
- Anticipació de conductes i comportaments predictibles en funció de: Característiques dels trams d'un itinerari. Tipus d'activitats de risc a realitzar. Possibles contingències.
- Determinació de protocols d'actuació en situacions de perill: Organització interna del grup. Utilització de material i equipament. Elecció del material de seguretat i comunicació. Comunicació: interna i externa. Coordinació amb altres tècnics i equips de rescat. Evacuació i rescat: emergències, guàrdia civil, serveis de socors de muntanya, altres.
3. Preparació d'activitats lúdiques i recreatives complementàries a la conducció per baixa i mitja muntanya:
- Identificació del marc de la Recreació: Caracterització de l'activitat lúdica recreativa com a impulsora del desenvolupament i l'equilibri tant de la persona com de la societat contemporània.
- Descripció de la metodologia recreativa: Selecció, temporalització i seqüenciació d'activitats lúdic recreatives. Selecció de jocs per a determinades edats i objectius. Participació de forma desinhibida. Elaboració de fitxes de jocs. Registre de jocs. Programació de sessions lúdiques recreatives. Participació en vetllades per a l'aplicació dels recursos d'intervenció.
- Activitats lúdic recreatives i jocs com a complement de la pràctica esportiu-recreativa en el medi natural: Concepció i funcionament. Classificació, característiques i aplicabilitat d'activitats lúdic recreatives al medi natural. Tipus d'activitats lúdic recreatives realitzables en entorns naturals: objectius, característiques i metodologia. Criteris d'inclusió i seqüenciació d'activitats lúdic recreatives i jocs en el disseny d'itineraris i activitats de conducció en baixa i mitja muntanya.
4. Organització i gestió en activitats de conducció per baixa i mitja muntanya.
- Estructura funcional i logística en activitats esportives en el medi natural: Recursos humans. Recursos materials. Coordinació amb altres entitats.
- Seqüència i naturalesa de les gestions tipus en activitats de conducció per baixa i mitja muntanya: Informació i promoció d'activitats de conducció en baixa i mitja muntanya. Gestions de contractació i cobertura de responsabilitat civil. Gestió i contractació d'allotjaments i la manutenció. Gestió i logística de transport i desplaçaments. Obtenció i gestió de permisos de trànsit, estada i pernoctació.
- Gestió de compres en activitats esportives en el medi natural: Anàlisi de les característiques dels recursos necessaris. Selecció de proveïdors. Aplicació de formats promocionals. Control pressupostari.
- Elaboració d'informes logístics de gestió en activitats esportives en el medi natural.
- Elaboració de pressupostos en activitats esportives en el medi natural: anticipació i desglossament d'ingressos i despeses.
- Gestió comptable en activitats esportives en el medi natural: Control d'ingressos i despeses. Previsió i ajust pressupostari. Elaboració d'informes de gestió econòmica.
- Desviacions finals del pressupost de referència en activitats esportives en el medi natural: anàlisi i justificació.
5. Protocols de prevenció i preservació mediambiental en activitats de conducció en mitjana i baixa muntanya.
- Mitjà de muntanya i la seva caracterització ecològica.
- Normativa de seguretat i protecció mediambiental per a l'accés, trànsit, permanència, pernoctació i acampada en entorns naturals: Autorització administrativa d'accés i pernoctació. Responsabilitat civil com a organitzador i conductor d'activitats per baixa i mitja muntanya. Regulació d'activitats esportives en zones naturals de protecció.
- Normativa de seguretat i protecció mediambiental en la construcció i manteniment d'instal   • lacions i elements arquitectònics per a ús esportiu recreatiu en entorns naturals: Zones d'acampada  requisits bàsics. Zones d'estada i pernoctació. Albergs de muntanya. Refugis de muntanya. Refugis-bivac. Abric de muntanya.
- Criteris per al reconeixement d'espais geogràfic específics i la aplicació de la normativa de seguretat i protecció mediambiental específica per al desenvolupament d'activitats de conducció en baixa i mitja muntanya: Tipologia dels espais naturals subjectes a regulació normativa en quant al seu ús i explotació per a activitats esportiu-recreatives. Tipologia d'activitats esportiu-recreatives susceptibles de regulació normativa en el seu desenvolupament en entorns naturals. Identificació d'entorns d'especial vulnerabilitat per l'impacte de la pràctica d'activitats esportiu-recreatives en els mateixos.
- Zones d'interès en l'àmbit comarcal i regional: clima, flora i fauna de diferents zones.
- Turisme en el medi natural: turisme esportiu, ecoturisme, agroturisme, turisme rural.
- Aspectes antropològics i socioculturals autòctons de diferents zones.
- Disseny i adaptació de protocols d'accés, pernoctació i preservació mediambiental: Identificació de les necessitats normatives d'accés, pernoctació i preservació mediambiental. Seqüenciació i sistemàtica en el disseny i adaptació de protocols de accés, pernoctació i preservació mediambiental. Gestió de permisos per al trànsit, pernoctació i practica d'activitats esportiu-recreatives: processos habituals: entitats responsables, fases i documents de tramitació. Determinació de recursos, equips i mesures per a la protecció mediambiental. Criteris d'adaptació específica de les activitats esportiu-recreatives per eliminar l'impacte de deteriorament mediambiental. Integració de protocols d'accés, pernoctació i preservació mediambiental en el disseny d'itineraris.

Avaluació

- Prova teòrica:
Tipus test
Preguntes breus i resolució de problemes
Preguntes obertes

- La prova pràctica depenent del mòdul consistirà:
Prova d’orientació, arva
Sortides a la muntanya per avaluar les competències i habilitats dels alumnes

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

61

Comparteix