AFDA0112_UF2474 Material esportiu, aproximació, tornada i pernoctació en barranquisme

Activitats Fisiques I Esportives Recreatives

Objectius generals

Aquesta Unitat formativa es correspon amb la UF2474 Material esportiu, aproximació, tornada i pernoctació en barranquisme, que juntament amb la UF2879 Entorn natural-cartografia-conservació-meterologia i orientació i UF2475 Tècniques de progressió de barrancs, composen el Mòdul formatiu MF1077 Tècniques de progressió de barrancs secs o aquàtics del Certificat de professionalitat AFDA0112  Guia per barrancs secs i aquàtics itineraris de baixa i mitjana muntanya

Objectius específics

   •  Identificar, assignar l'ús especifico i efectuar el manteniment del material esportiu de progressió i seguretat, i de l'equip individual i col·lectiu necessari per a, la progressió per barrancs, en condicions òptimes d'ús, aplicant en tot moment criteris seguretat i prevenció personal i mediambiental.
   •  Reparar i adaptar amb mitjans de fortuna materials esportius i recursos per a la progressió i pernoctació en entorns pròxims als barrancs a recórrer, aplicant en tot moment criteris mediambientals.
   •  Desplaçar-se per diferents tipus de terreny aplicant tècniques de locomoció autònoma adaptades a l'orografia del terreny, a les pròpies característiques antropomètriques, al nivell de condició física que es posseeix, al nivell de dificultat de l'itinerari i al transport de materials.
   •  Pernoctar en el medi natural aplicant tècniques d'acampada i bivac, conforme a criteris d'eficàcia, confort i protecció mediambiental.

Contingut

11056

Continguts impartits segons el que determina el Reial Decret 982/2013 de 13 de desembre.

1. Equip i material esportiu per a activitats esportives descens de barrancs

2. Recursos i mitjans de fortuna com a solució a contingències en activitats esportives en descens de barrancs

3. Tècniques de progressió en terreny variat de muntanya aplicades a l'aproximació a barrancs

4. Acampada i bivac durant les activitats de descens de barrancs

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:

• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica depenent del mòdul consistirà:

• Prova d’orientació
• Sortides a la muntanya per avaluar les competències i habilitats dels/les alumnes. Cas pràctic en barrans

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

14

Comparteix