AFDA0209_Guia per itineraris eqüestres en el medi natural

Afda0209 Guia Per Itineraris Equestres En El Medi Natural

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Determinar itineraris i guiar persones usuàries a cavall per terrenys variats, en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, adaptant-se als usuaris i usuàries, aconseguint la seva satisfacció i la qualitat del servei, en els límits de cost previstos.

Objectius específics

- Determinar i organitzar itineraris a cavall per terrenys variants
- Dominar les tècniques bàsiques de munta a cavall
- Alimentar i realitzar el maneig general i els primers auxilis al bestiar equí
- Guiar i dinamitzar persones per itineraris a cavall
- Assistir com a primer intervenint en cas d'accident o situació d'emergència

Contingut

5421

MF1079_2  Itineraris a cavall
UF0832  Anàlisi i gestió d'itineraris a cavall 50h
UF1501  Desplaçament, estada i seguretat en el medi natural en activitats eqüestres 30h
UF1502  Activitats recreatives complementàries per a les activitats eqüestres i la seva adaptació a persones amb limitacions de la sev autonomia personal 30h

MF1080_2  Tècniques bàsiques de munta a cavall
UF0833  Instal   • lacions i equips de munta 40h
Condició física i aptitud del cavall per a la munta 60h
UF0835  Munta a cavall 80h

MF0719_2  Alimentació, maneig general i primers auxilis al bestiar equí

MF1081_2  Conducció de persones per itineraris a cavall
UF0836  Desenvolupament de l'activitat esportiva eqüestre en el medi natural 80h
UF1501  Desplaçament, estada i seguretat en el medi natural en activitats eqüestres 30h
UF1502  Activitats recreatives complementàries per a les activitats eqüestres i la seva adaptació a persones amb limitacions de la sev autonomia personal 30h

MF0272_2  Primers auxilis

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Estudiants formats

121

Comparteix