AFDA0112_UF2472 Anàlisi diagnòstic i avaluació en activitats de conducció en barrancs

Activitats Fisiques I Esportives Recreatives

Perfil de l’estudiant

   •  Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
   •  Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
   •  Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2
   •  Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
   •  Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
   •  Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta Unitat formativa es correspon amb la UF2472 Anàlisi diagnòstic i avaluació en activitats de conducció de barrancs, que juntament amb la UF2879 Entorn natural-cartografia-conservació-meterologia i orientació i UF2473 Disseny i gestió d'itineraris per barrancs, composen el Mòdul formatiu MF1076 Itineraris en Barrancs del Certificat de professionalitat AFDA0112  Guia per barrancs secs i aquàtics itineraris de baixa i mitjana muntanya.

Objectius específics

   •  Identificar les característiques dels usuaris demandants del servei a partir de la determinació del seu nivell d'habilitat motriu, del seu nivell de condició física, domini de les tècniques pròpies de l'activitat, condició psíquica i dels seus interessos, motivacions i grau d'autonomia personal en funció de la seva edat, en relació amb la pràctica d'activitats de descens de barrancs.
   •  Recavar informació de l'espai geogràfic on es desenvoluparà l'activitat de descens de barrancs amb relació a les seves característiques topogràfiques, mediambientals, a les normatives específiques relacionades amb la pràctica d'activitats esportiu-recreatives que poden aplicar-se i a les seves possibilitats d'accés, comunicació i desplaçament conforme a les característiques de l'activitat a desenvolupar.
   •  Descriure i realitzar l'anàlisi diagnòstica del context d'intervenció recaptant, processant i integrant els diferents tipus d'informació obtinguda per a concretar l'itinerari d'accés i retorn, el recorregut pel barranc, la seva dificultat, ubicació de les possibles vies de fuita, el nivell d'equipament esportiu, el nivell de seguretat i establir el desenvolupament de totes les activitats directes i complementàries que es realitzaran en el desenvolupament de l'activitat demandada.
   •  Establir els processos i periodicitat per a l'avaluació qualitativa i quantitativa dels objectius establerts en el disseny d'una activitat de conducció en barrancs.
   •  Aplicar tècniques i procediments d'avaluació en activitats de conducció en barrancs per a identificar els paràmetres que expressen la qualitat i seguretat del servei, prestant especial atenció al grau de satisfacció de tots els participants i establir, a partir de la informació obtinguda, les mesures de correcció i adaptació d'aquesta mena d'activitat en el disseny de futures activitats de conducció en barrancs.


Contingut

11054

Continguts impartits segons el que determina el Reial Decret 982/2013 de 13 de desembre.

1. Normativa d'espais i recursos en les activitats de conducció per barrancs.

2. Normalització i integració de les persones amb discapacitat en les activitats de conducció per barrancs.

3. Determinació de la forma esportiva, característiques, necessitats i expectatives en activitats de conducció per barrancs.

4. Anàlisi diagnòstica del context d'intervenció en activitats de conducció per barrancs.

5. Avaluació de projectes de conducció per barrancs.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:

• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica depenent del mòdul consistirà:

• Prova d’orientació
• Sortides a la muntanya per avaluar les competències i habilitats dels/les alumnes. Cas pràctic en barrans

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

14

Comparteix