AFDA0611_MF0272_Primers auxilis

Afda0611 Mf0272 Primers Auxilis

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el Mòdul formatiu Primeres auxilis MF0272_2 del Certificat de professionalitat AFDA0611  Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya

Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació de emergència.


Objectius específics

 Identificar les característiques de l'assistència com a primer intervinent.
 Aplicar tècniques de valoració inicial segons el protocol establert accedint a l'accidentat de forma oportuna i generant un entorn segur.
 Aplicar tècniques de suport vital segons el protocol establert.
 Identificar els primers auxilis que s'han de prestar per a les lesions o patologies més freqüents i aplicar les tècniques de primers auxilis segons els protocols establerts.
 Aplicar mètodes de mobilització i immobilització que permetin l'evacuació de l'accidentat si fos necessari.
 Aplicar tècniques de suport psicològic a l'accidentat i a familiars.
 Aplicar tècniques d'autocontrol davant de situacions d'estrès.

Contingut

9401

1. Fonaments de Primers Auxilis.
- Conceptes:
   •  Definicions d'accident, urgència i emergència.
   •  Definició de Primers Auxilis.
- Objectius i límits dels primers auxilis.
- Aspectes ètico-legals en el primer intervinent:
   •  Perfil, competències i actituds.
   •  Ètica professional i codi deontològic.
   •  Marc legal i responsabilitat: normes civils, normes penals.
- Actuació del primer intervinent:
   •  Riscos en la intervenció.
   •  Seguretat i protecció durant la intervenció.
   •  Prevenció de contagis i malalties.
- Anatomia i fisiologia bàsiques per Primers Auxilis:
   •  Conceptes bàsics d'anatomia i fisiologia.
   •  Sistemes: respiratori, cardiocirculatori, neurològic, digestiu, genitourinari, endocrí, tegumentario, osteomuscular.
   •  Signes i símptomes.
   •  Terminologia bàsica medicosanitària.
- Tècniques de suport psicològic en Primers Auxilis:
   •  Principis de Psicologia general.
   •  Principis de la comunicació: canals i tipus de comunicació, comunicació entre primers intervinents, assistent-accidentat i assistent-família.
   •  Mecanismes de defensa de la personalitat.
   •  Habilitats socials en situacions de crisi: escolta activa, resposta funcional, comunicació operativa.
   •  Perfil psicològic de la víctima.
   •  Suport psicològic en situacions d'emergència: crisi, dol, tensió, agressivitat, ansietat.
   •  Tècniques d'autocontrol davant de situacions d'estrès:
   •  Mecanismes de defensa.
   •  Mesures, tècniques i estratègies d'autocontrol emocional per superar situacions d'ansietat, agressivitat, angoixa, dol i estrès.
   •  Afrontament i autocura.
2. RCP bàsica i obstrucció de la via aèria per cos estrany.
- La cadena de supervivència:
   •  Activació precoç de l'emergència.
   •  RCP bàsica precoç.
   •  Desfibril   • lació precoç.
   •  Cures avançats precoços.
- RCP bàsica:
   •  Comprovació del nivell de consciència.
   •  Obertura de la via aèria.
   •  Avís al 112.
   •  Inici i continuïtat en la RCP bàsica: massatge cardíac, ventilacions.
   •  Utilització del Desfibril   • lador Extern Automàtic.
   •  Posició lateral de seguretat.
- RCP bàsica en casos especials:
   •  Embarassades.
   •  Lactants.
   •  Nens.
- Obstrucció de via aèria:
   •  Víctima conscient.
   •  Víctima inconscient.
- Aplicació d'oxigen.
3. Tècniques i maniobres de la primera assistència a l'accidentat.
- El pacient traumàtic:
   •  Valoració primària.
   •  Valoració secundària.
   •  Valoració del pacient traumàtic.
   •  Traumatismes toraco-abdominals.
   •  Traumatismes crani-encefàlics.
   •  Traumatismes de la columna vertebral.
   •  Recursos materials per a realitzar immobilitzacions.
   •  Immobilitzacions.
   •  Trasllats.
- Traumatismes en extremitats i parts toves:
   •  Traumatismes en extremitats: oberts, tancat.
   •  Traumatismes en parts toves: contusions, ferides.
- Trastorns circulatoris:
   •  Síncope.
   •  Hemorràgies.
   •  Shock.
- Lesions produïdes per calor o fred:
   •  Lesions produïdes per calor: insolació, esgotament per calor, cop de calor, cremades.
   •  Lesions produïdes per fred: hipotèrmia, congelacions.
- Picades:
   •  Picades per serps.
   •  Picades per peixos.
   •  Picades per insectes.
   •  Picades o mossegades d'altres animals.
- Urgències mèdiques:
   •  Generals.
   •  Específiques: dificultat respiratòria, dolor toràcic, alteració de l'estat mental, abdomen agut, intoxicacions (per inhalació, per absorció, per ingestió i per injecció), conductuals.
- Intervenció prehospitalària en ofegaments i lesionats medul   • lars en el medi aquàtic:
   •  Davant ofegaments de grau 1.
   •  Davant ofegaments de grau 2.
   •  Davant ofegaments de grau 3.
   •  Davant ofegaments de grau 4.
   •  Davant ofegaments de grau 5.
   •  Davant possibles lesionats medul   • lars.
- La farmaciola de Primers Auxilis i la infermeria:
   •  Conservació i bon ús de la farmaciola.
   •  Continguts de la farmaciola.
   •  Infermeria: característiques, recursos materials en instrumental i fàrmacs bàsics.
4. Assistència a víctimes amb necessitats especials, emergències col   • lectives i catàstrofes.
- Víctimes amb necessitats especials:
   •  Nens.
   •  Gent gran.
   •  Persones en situació de discapacitat: física, intel   • lectual, sensorial, pluridiscapacitat.
- Sistemes d'emergència:
   •  Sistemes integrals d'urgències.
   •  Protecció Civil.
   •  Coordinació en les emergències.
- Accidents de trànsit:
   •  Ordre d'actuació.
   •  Classificació de ferits en l'accident.
   •  Recursos relacionats amb la seguretat de la circulació.
- Emergències col   • lectives i catàstrofes:
   •  Mètodes de «triatge».

Avaluació

- Prova teòrica:
Prova de preguntes obertes
Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

- Prova pràctica:
Resolució d’un cas
Exercici d’aplicació de coneixement.
Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

79

Comparteix