AFDA0112_UF2879_Entorn natural-cartografia-conservació-meterologia i orientació

Perfil de l’estudiant

   •  Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
   •  Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
   •  Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
   •  Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
   •  Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
   •  Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta Unitat formativa es correspon amb la UF2879 Entorn natural-cartografia-conservació-meterologia i orientació, que juntament amb la UF2472 Anàlisis diagnostic i avaluació en activitats de conducció en barranc i UF2473 Disseny i gestió d'itineraris per barrancs, composen el Mòdul formatiu MF1076 Itineraris en Barrancs del Certificat de professionalitat AFDA0112  Guia per barrancs secs i aquàtics itineraris de baixa i mitjana muntanya

Objectius específics

   •  Analitzar recursos i fonts cartogràfiques, tant en suposrts físics tradicionals com en suports, digitals adaptats a les noves tecnologies, i identificar les característiques, relleu i naturalesa del terreny representat i reconèixer els recorreguts i possibilitats de trànsit a peu, especialment en terrenys de baixa, mitja muntanya.
   •  Analitzar les característiques topogràfiques, geològiques i biològiques d'una zona determinada i identificar el grau de vulnerabilitat del seu entorn natural a partir de la seva tipificació com espai protegit o no protegit, per a relacionar els aspectes crítics de de deterioració d'aquest entorn amb la pràctica d'activitats esportiu-recreatives.
   •  Interpretar la informació meteorològica per a preveure les condicions climàtiques i la seva possible evolució, a partir de fonts d'informació de diferent naturalesa adaptades a les noves tecnologies o derivades de l'observació directa del medi natural, i anticipar-se a les situacions adverses que puguin produir-se prenent les mesures necessàries per a adaptar l'activitat esportiu-recreativa, anul·lant-la en cas necessari.
   •  Aplicar tècniques d'orientació en el medi natural d'ús tradicional, específiques de les noves tecnologies o derivades de la interpretació d recursos de fortuna, utilitzant, en consonància amb els medis i recursos disponibles, intsruments, equips, fonts cartogràfiques i/o indicis naturals.

Contingut

11059

-Cartografia en activitats esportives recreatives en el medi natural
-Ecologia i reconeixement de l'entorn natural
-Meteorologia i activitats esportives recreatives en el medi natural
-Orientació en activitats esportives recreatives

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:

• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica depenent del mòdul consistirà:

• Prova d’orientació
• Sortides a la muntanya per avaluar les competències i habilitats dels/les alumnes. Cas pràctic en barrans

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

14

Comparteix