AFDA0112_UF2476 Guia per barrancs secs o aquàtics

Activitats Fisiques I Esportives Recreatives

Objectius generals

Aquesta Unitat formativa es correspon amb la UF2476 Guia per barrancs secs o aquàtics, que juntament amb la UF2879 Entorn natural-cartografia-conservació-meterologia i orientació i la UF2472 Anàlisis diagnostic i avaluació en activitats de conducció en barranc, composen el Mòdul formatiu MF1078 Conducció de persones o grups per barrancs secs o aquàtics del Certificat de professionalitat AFDA0112  Guia per barrancs secs i aquàtics itineraris de baixa i mitjana muntanya.

Objectius específics

   •  Preparar els mitjans auxiliars i supervisar la disponibilitat i el correcte estat d'ús dels equips i materials, efectuant les adaptacions necessàries segons les característiques i necessitats tant dels participants com de les activitats a realitzar, conforme als objectius i protocols establerts en el programa de referència.
   •  Aplicar estratègies de recepció, comiat i interacció amb els participants en activitats de conducció per barrancs i utilitzar diferents tipus de comunicació adaptades a les seves necessitats i característiques.
   •  Aplicar tècniques de dinàmica de grups i promoure les relacions necessàries entre els seus membres, per a crear un clima òptim de convivència que asseguri la qualitat del servei i la satisfacció de cadascun dels participants en el desenvolupament d'un programa de conducció per barrancs.
   •  Aplicar estratègies bàsiques d'instrucció ena li uso de materials específics i en tècniques de progressió per barrancs per a poder realitzar l'itinerari previst en el programa de referència.
   •  Guiar al grup d'usuaris en funció de les seves característiques, les dificultats i condicions del mitjà de barrancs, el programa establert i els recursos disponibles, i manejar aparells de comunicació simples per a la seva utilització, garantint en tot moment les condicions de seguretat del grup.
   •  Dirigir, dinamitzar i participar en diferents tipus d'activitats lúdic recreatives i de sensibilització i coneixement de l'entorn aplicant adequadament la metodologia recreativa i adequant-se a diferents objectius, característiques, interessos i/o necessitats dels participants i del mitjà on es desenvolupi.
   •  Dirigir les maniobres de socors i rescat al grup d'usuaris, quan sigui impossible rebre de manera ràpida ajuda de professionals aliens al grup, en funció del tipus d'accident, el lloc on ha succeït i dels recursos disponibles, per a garantir la màxima eficàcia en el restabliment de les condicions mínimes de seguretat.
   •  Analitzar i participar en programes d'entrenament que s'ajustin a un objectiu donat de manteniment físic i tècnic de les habilitats motrius de progressió per barrancs fent un ús combinat.

Contingut

11058

Continguts impartits segons el que determina el Reial Decret 982/2013 de 13 de desembre.

1. Selecció i verificació de l'estat del material i els mitjans necessaris per a la realització d'itineraris de descens de barrancs.

2. Interacció, servei i comunicació en l'àmbit de les activitats de conducció en barrancs.

3. Conducció de grups per itineraris de descens de barrancs.

4. Dinamització del grup d'usuaris i elaboració d'activitats lúdiques recreatives per a l'itinerari.

5. Procediments, tècniques i materials emprats en les maniobres de rescat en descens de barrancs.

6. Entrenament de desenvolupament i de manteniment per a desplaçar-se amb eficàcia per barrancs de tota tipologia.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:

• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica depenent del mòdul consistirà:

• Prova d’orientació
• Sortides a la muntanya per avaluar les competències i habilitats dels/les alumnes. Cas pràctic en barrans

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Estudiants formats

14

Comparteix