AFDA0611_UF2287_Material esportiu i entreteniment bàsic per a la progressió de baixa i mitja muntanya

Afda0611 Uf2287 Material Esportiu I Entreteniment Basic Per A La Progressio De Baixa I Mitja Muntanya

Requisits del curs

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció, es correspon amb la Unitat formativa Material esportiu i entreteniment bàsic per a la progressió de baixa i mitja muntanya UF2287, que juntament amb Entorn de baixa i mitja muntanya-cartografia-conservació-meteorologia i orientació i Tècniques de desplaçament en baixa i mitja muntanya, composen el Mòdul formatiu Tècniques de progressió en baixa i mitja muntanya_MF0506_2 del Certificat de professionalitat AFDA0611  Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya

Objectius específics

- Identificar, assignar l'ús específic i efectuar el manteniment del material esportiu i de l'equip personal necessari per al desplaçament i pernoctació en terrenys de mitjana i baixa muntanya, en condicions òptimes d'ús, aplicant en tot moment criteris seguretat i prevenció personal i mediambiental.
- Reparar i adaptar amb mitjans de fortuna materials esportius i recursos per la progressió i pernocta en entorns de baixa i mitja muntanya, aplicant en tot moment criteris mediambientals.
- Analitzar i participar en programes d'entrenament que s'ajustin a un objectiu donat de manteniment físic i tècnic de les habilitats motrius de progressió en baixa i mitja muntanya fent un ús combinat d'instal   • lacions esportives, parcs urbans i entorns naturals de mitjana i baixa muntanya.

Contingut

9404

1. Equip i material esportiu per a activitats esportives en baixa i mitja muntanya, i terreny nevat de tipus nòrdic:
- Criteris de selecció de materials esportius sostenibles des d'un punt de vista mediambiental.
- Indumentària: Disseny i materials utilitzats en la fabricació: fibres, teixits, membranes, propietats físiques i químiques, usos i aplicacions. Ploma o fibra: avantatges i inconvenients. Teixits intel   • ligents: Capes modernes combinades. Noves peces i materials multiusos: «jaquetes de reunió». Teixits transpirables, teixits tallavents, teixits lleugers, teixits resistents a l'abrasió, teixits impermeables. La caputxa a les jaquetes: característiques, tipus i aplicacions. Les capes d'aigua: .Característiques, tipus i aplicacions. Roba tècnica per a la vestimenta individual: tipus, característiques i aplicacions, especificitat per adaptar-se a les condicions mediambientals i la tipologia del terreny. Roba interior: tipus, característiques i aplicacions. Teoria de les capes: interior, intermèdia i protecció. Criteri de protecció mediambiental en la selecció i ús de la indumentària esportiva per a activitats de desplaçament per baixa i mitja muntanya i terreny nevat de tipus nòrdic.
- Calçat: Criteris de selecció per la tipologia del terreny i la meteorologia. Criteris de selecció per ergonomia, càrrega de transport i modalitat esportiva del desplaçament. Materials i teixits per a la fabricació del calçat: aplicacions, avantatges, durada i cures bàsiques. Complements del calçat: plantilles, cordons i polaines, entre d'altres. Interacció peu-calçat: congruència morfo-funcional, forma, tipus de trepitjada, mesures higiènico-preventives en l'ús del calçat per activitats d'esportives en el medi natural.
- Recursos de transport de l'equip personal: Criteris de selecció per la tipologia del terreny i la meteorologia. Criteris de selecció per ergonomia, càrrega de transport i modalitat esportiva del desplaçament. Motxilles: tipus (de càrrega i d'atac), teixits i propietats, característiques (costures, butxaques, ventilació, elements de tancament), criteris de ergonomia i morfologia en funció del gènere. Motxilles: tipus, teixits i propietats, característiques (costures, butxaques, ventilació, elements de tancament), criteris d'ergonomia i morfologia en funció del gènere. Bosses ronyoneres: tipus, teixits i propietats, característiques (costures, butxaques, ventilació, elements de tancament), criteris d'ergonomia.
- Accessoris i materials per a l'autocura i la protecció personal: Materials i catalogació europea per a la fabricació d'ulleres d'ús en activitats esportives en baixa i mitja muntanya i terreny nevat de tipus nòrdic. Protecció solar: ulleres de protecció UV, cremes de protecció epidèrmica, gorres i viseres. Protecció mediambiental: ulleres de torb, ulleres per a condicions de baixa lluminositat, ulleres per terreny nevat Barret. Tipus i usos. Manteniment de la temperatura a el cap. Productes específics per a les rascades, erosions i irritacions dèrmiques. Farmaciola bàsica d'autocura i protecció personal. Accessoris i elements de neteja personal: criteris ecològics de tractament i eliminació, criteris higiènics d'ús personal, empremta ecològica dels productes utilitzats.
- Accessoris i materials complementaris: Llanternes i recursos d'il   • luminació: tipus, característiques i aplicacions. Accessoris per menjar i beure. Eines bàsiques i polifuncionals: tipus, característiques i aplicacions. Bastons: criteris d'agafada i ergonomia, tipus, característiques i aplicacions. Piolet de travessia Cap, guaspa, emmagatzematge i transport. Cordes, cordinos, arnesos, mosquetons i elements de acoplamientofijación: tipus, característiques i aplicacions.
- Materials i recursos d'acampada i pernoctació: Criteris de selecció per la tipologia de l'entorn i la meteorologia. Criteris de selecció per ergonomia, volum, pes i capacitat per albergar a persones i materials. Materials i teixits per a la fabricació de tendes de campanya i materials de bivac. Tendes de campanya: tipus, característiques i aplicacions. Sacs de dormir: tipus, característiques i aplicacions. Sostres i proteccions: tècniques i materials per a la construcció de refugis col   • lectius. Seguretat i prevenció mediambiental en la selecció, ús, tractament i recuperació de materials i recursos d'acampada i pernoctació.
- Manteniment preventiu, operatiu i correctiu d'equips i materials esportiu específics d'activitats esportives en baixa i mitja muntanya, i terreny nevat de tipus nòrdic: Disseny i materials de fabricació: propietats de resistència física, reciclat, materials i tècniques específiques de restitució de la seva integritat física i propietats. Errors d'ús dels diferents equips, peces i materials com a factor d'un deteriorament accelerat. Caducitat del material de progressió i seguretat. Normativa nacional, europea i mundial al respecte. Anàlisi i criteris de diagnòstic precoç i preventiu de deteriorament. Concepte i diferències entre manteniment preventiu, manteniment operatiu i manteniment correctiu. Manteniment preventiu: tècniques i criteris d'aplicació per a la conservació i anticipació de riscos de deteriorament i de trencaments. Manteniment operatiu: tècniques i criteris d'aplicació per efectuar reparacions bàsiques, verificació de funcionalitat i seguretat dels materials reparats. Manteniment correctiu: tècniques i criteris de diagnòstic de deterioraments i trencaments que ha de reparar un tècnic especialitzat, comunicació i gestió de la reparació pertinent. Criteris d'emmagatzematge i transport del material esportiu. Folres polars 100% reciclats. Altres teixits de procedència natural.
2. Recursos i mitjans de fortuna com a solució a contingències en activitats esportives en baixa i mitja muntanya, i terreny nevat de tipus nòrdic:
- Interpretació i estudi de camp de l'entorn: Característiques, ambient, clima i tipologia del terreny. Recursos naturals per atendre les contingències: zones i criteris per la seva localització.
- Contingències habituals susceptibles de solució amb recursos i mitjans de fortuna.
- Equip bàsic de supervivència i reparació amb recursos i mitjans de fortuna: Eines polifuncionals: elements de tall, trossejament i condicionament del terreny. Criteris d'ergonomia i pes per a la seva inclusió en l'equip transportat.
- Reparació del material esportiu amb mitjans de fortuna: Habilitats manuals i adaptació de tècniques de manteniment operatiu per a la seva realització amb recursos i mitjans de fortuna. Possibilitats d'ús i aplicació dels materials habituals utilitzats en activitats esportives en el medi natural per efectuar reparacions de fortuna. Recurs naturals de l'entorn per efectuar reparacions de fortuna.
- Combinació de mitjans.
- Adequació d'un refugi amb mitjans de fortuna.
- Construcció d'útils d'immobilització i transport en situacions d'accident o emergència: Recursos i tècniques per immobilitzar accidentats: encanyat i fixació dels diferents segments corporals. Recursos i tècniques per transportar accidentats: construcció de lliteres i polispasts de fortuna.
- Recursos i tècniques per senyalitzar la posició pròpia en situacions de emergència.
3. Entrenament de desenvolupament i de manteniment per a desplaçar-se amb eficàcia per baixa i mitja muntanya i per terreny nevat de tipus nòrdic:
- Fonaments del condicionament físic: Condició física: capacitats condicionals. Condició física com a suport del rendiment esportiu. Condició física com a mitjà de millora de la salut i la qualitat de vida. Condicionament físic: mètodes bàsics de desenvolupament de les capacitats condicionals. L'adaptació fisiològica i funcional a l'esforç físic: bases i principis l'entrenament. Fatiga com a efecte de la càrrega d'entrenament. Fatiga crònica o sobre-entrenament: concepte, detecció i aplicació del principi de supercompensació.
- Capacitats condicionals i coordinatives específiques per a la progressió amb eficàcia i seguretat per baixa i mitja muntanya i terreny nevat de tipus nòrdic: Capacitats condicionals  força, resistència, velocitat i flexibilitat: concepte genèric i tractament específic d'acord amb les necessitats de rendiment en activitats de progressió per baixa i mitja muntanya i per terreny nevat de tipus nòrdic. Capacitats coordinatives: coordinació, equilibri i agilitat, concepte genèric i tractament específic d'acord amb les necessitats de rendiment en activitats de progressió per baixa i mitja muntanya i per terreny nevat de tipus nòrdic.
- Desenvolupament de la condició física genèrica i específica per a activitats de progressió per baixa i mitja muntanya i per terreny nevat de tipus nòrdic: Fonts d'energia muscular: sistema anaeròbic alàctic, sistema anaeròbic làctic i sistema aeròbic. Desenvolupament i mètodes bàsics d'entrenament de la resistència aeròbica i anaeròbica. Desenvolupament i mètodes bàsics d'entrenament de la força. Desenvolupament i mètodes bàsics d'entrenament de la flexibilitat. Programes i models d'entrenament tipus per a la millora combinada de la condició física en instal   • lacions esportives: la sala d'entrenament polivalent. Programes i models d'entrenament tipus per a la millora combinada de la condició física en l'entorn natural: càrrega de l'equip, distàncies i pendents. Ús d'equips i materials específics de progressió per l'entorn natural per a la millora específica de la condició física.
- Tècniques de maneig de cordes, progressió i d'autorescat.
- Procediments bàsics per a l'autoavaluació de les capacitats tècniques i físiques demandades en la guia de baixa i mitja muntanya: Procediments bàsics d'autovaloració de la forma esportiva: inicial i de progrés. Registre de les càrregues d'entrenament i evolució en els resultats. Proves i tests de camp bàsics per l'auto valoració de la condició física. Proves i tests de camp bàsics per l'auto valoració de les capacitats coordinatives. Criteris d'aplicació dels resultats d'una bateria bàsica de test i proves per a l'adaptació i seqüenciació de models i programes de entrenament. Criteris d'aplicació dels resultats d'una bateria bàsica de test i proves per al perfeccionament de les habilitats coordinatives i la millora del domini tècnic. Vivències, compromís i continuïtat en l'execució pràctica de programes d'entrenament.
- Nutrició, hidratació i tècniques de recuperació: Nutrició i hidratació: hidratació, principis immediats, aportació calòrica, funció plàstica, restitució de substàncies de regulació. Necessitats de nutrició i hidratació: metabolisme basal i activitats físiques per intensitat i condicions mediambientals. Mesures especials de suport i recuperació de l'entrenament: suplements i complements nutricionals, ajudes ergogèniques. Tècniques bàsiques de massatge i auto massatge. Tècniques bàsiques d'hidroteràpia per a la recuperació: hidromassatge i banys de contrast.
- Mesures de prevenció i tractament bàsic de lesions articulars i musculars habituals en l'entrenament i pràctica d'activitats esportives en entorns de baixa i mitja muntanya.

Avaluació

- Prova teòrica:
Tipus test
Preguntes breus i resolució de problemes
Preguntes obertes

- La prova pràctica depenent del mòdul consistirà:
Prova d’orientació, arva
Sortides a la muntanya per avaluar les competències i habilitats dels alumnes

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

68

Comparteix