AFDA0611_Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya

Afda0611 Guia Per Itineraris De Baixa I Mitjana Muntanya

Requisits de l’alumne

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Determinar itineraris i guiar usuaris per terreny de baixa i mitja muntanya que no requereixin tècniques ni materials d'escalada, alpinisme o esquí, en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, adaptant-se als usuaris, aconseguint la seva satisfacció, la qualitat del servei i en els límits de cost previst.

Objectius específics

- Determinar i organitzar itineraris per baixa i mitja muntanya.
- Progressar amb eficàcia i seguretat per terreny nevat de tipus nòrdic.
- Guiar i dinamitzar persones per itineraris de baixa i mitja muntanya i terreny nevat de tipus nòrdic.
- Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació de emergència.

Continguts

4722

MF0505_2  Itineraris de baixa i mitja muntanya
UF2284  Entorn de baixa i mitja muntanya-cartografia-conservació-meteorologia i orientació 80h
UF2285  Anàlisi diagnòstic i avaluació en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya 70h
UF2286  Disseny i gestió d'itineraris per baixa i mitja muntanya 70h

MF0506_2  Tècniques de progressió en baixa i mitja muntanya
UF2284  Entorn de baixa i mitja muntanya-cartografia-conservació-meteorologia i orientació 80h
UF2287  Material esportiu i entreteniment bàsic per a la progressió de baixa i mitja muntanya 60h
UF2288  Tècniques de desplaçament en baixa i mitja muntanya 90h

MF0507_2  Conducció de persones per itineraris de baixa i mitja muntanya
UF2284  Entorn de baixa i mitja muntanya-cartografia-conservació-meteorologia i orientació 80h
UF2285  Anàlisi diagnòstic i avaluació en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya 70h
UF2289  Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya 80h

MF0272_2  Primers auxilis

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Estudiants formats

172

Compartir