AFDA0611_Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya

Afda0611 Guia Per Itineraris De Baixa I Mitjana Muntanya

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Determinar itineraris i guiar usuaris per terreny de baixa i mitja muntanya que no requereixin tècniques ni materials d'escalada, alpinisme o esquí, en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, adaptant-se als usuaris, aconseguint la seva satisfacció, la qualitat del servei i en els límits de cost previst.

Objectius específics

   •  Determinar i organitzar itineraris per baixa i mitja muntanya.
   •  Progressar amb eficàcia i seguretat per terreny nevat de tipus nòrdic.
   •  Guiar i dinamitzar persones per itineraris de baixa i mitja muntanya i terreny nevat de tipus nòrdic.
   •  Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació de emergència.

Contingut

4722

MF0505_2 Itineraris de baixa i mitja muntanya
UF2284 Entorn de baixa i mitja muntanya-cartografia-conservació-meteorologia i orientació 80h
UF2285 Anàlisi diagnòstic i avaluació en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya 70h
UF2286 Disseny i gestió d'itineraris per baixa i mitja muntanya 70h

MF0506_2 Tècniques de progressió en baixa i mitja muntanya
UF2284 Entorn de baixa i mitja muntanya-cartografia-conservació-meteorologia i orientació 80h
UF2287 Material esportiu i entreteniment bàsic per a la progressió de baixa i mitja muntanya 60h
UF2288 Tècniques de desplaçament en baixa i mitja muntanya 90h

MF0507_2 Conducció de persones per itineraris de baixa i mitja muntanya
UF2284 Entorn de baixa i mitja muntanya-cartografia-conservació-meteorologia i orientació 80h
UF2285 Anàlisi diagnòstic i avaluació en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya 70h
UF2289 Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya 80h

MF0272_2 Primers auxilis

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Estudiants formats

300

Comparteix