AFDA0611_UF2288_Tècniques de desplaçament en baixa i mitja muntanya

Afda0611 Uf2288 Tecniques De Desplacament En Baixa I Mitja Muntanya

Objectius generals

Aquesta acció, es correspon amb la Unitat formativa Tècniques de desplaçament en baixa i mitja muntanya_UF2288, que juntament amb Material esportiu i entreteniment bàsic per a la progressió de baixa i mitja muntanya i Entorn de baixa i mitja muntanya-cartografia-conservació-meteorologia i orientació, composen el Mòdul formatiu Tècniques de progressió en baixa i mitja muntanya_MF0506_2 del Certificat de professionalitat AFDA0611  Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya

Objectius específics

- Desplaçar-se per diferents tipus de terreny aplicant tècniques de locomoció autònoma adaptades a l'orografia del terreny, a les pròpies característiques antropomètriques i al nivell de condició física que es posseeix.
- Pernoctar en el medi natural aplicant tècniques d'acampada i bivac, d'acord amb criteris d'eficàcia, confort i protecció mediambiental.

Contingut

9405

1. Tècniques de progressió en terreny variat de muntanya:
- Biomecànica de la locomoció humana: La marxa humana: consideracions anatòmiques i biomecàniques bàsiques. Raquis i relació segmentària: implicacions i coordinació en el desplaçament bípede. Cadenes musculars implicades en la marxa, detecció d'escurçaments musculars, mesures bàsiques de prevenció i millora. Alteracions morfofuncionals, conseqüències nocives, mesures bàsiques de prevenció i millora. Adaptacions posturals durant la marxa: amb i sense càrrega. Estrès mecànic de la columna vertebral sotmesa a càrregues axials durant la marxa: mesures de prevenció (repartiment ergonòmic dels materials que transporten) i mesures correctives i de recuperació. El peu  estructura cupular: arc de càrrega; l'arc d'equilibri i arc d'impuls. Estrès mecànic de les estructures anatòmiques del peu: mesures de prevenció (criteris de selecció i ús del calçat) i mesures correctives i de recuperació.
- Tècniques generals de marxa, per terreny variat sense dificultat, poca inclinació i terreny uniforme.
- Tècniques específiques de marxa: Progressió sense impactar en l'entorn: la desforestació. Progressió sense molestar flora ni fauna. Progressió en pendents forts d'herba. Progressió en vessants amb tarteres i lleres. Progressió per terreny insegur, detecció i superació de passos amb dificultat. Tècniques de descens cara al pendent. Tècniques d'ascens i descens en ziga-zaga. Tècniques de marxa utilitzant bastons,, ascens descens, salvat d'obstacles. Tècniques de gual de rius, torrents i zones pantanoses. Equip: mode de transport, Distribució i organització de la motxilla en funció del terreny.
- Cordam i maneig bàsic de la corda per assegurament de fortuna.
- Estratègies d'avituallament, alimentació, hidratació i obtenció de recursos energètics.
2. Tècniques de progressió en terreny nevat de tipus nòrdic:
- Estructura de la neu: Neu a la aire, gel gebre, Verglas, calamarsa, neu a terra.
- Tècniques hivernals bàsiques: tècniques de marxa en neu, ascens i descens.
- Caminar sobre neu recent. Caminar en diagonal.
- Maneig bàsic grampons no tècnics: ajust i transport.
- Tècniques de marxa amb raquetes de neu en ascens i descens en: Pendent suau, pendent pronunciada i pas de ressalts de fort pendent. Tècniques de lliscament controlat amb raquetes. Tècniques de progressió en neu sense raquetes. Tècniques de lliscament controlat: de peu, cames ...
- Allaus: tipus bàsics, avaluació del risc, supervivència i rescat.
- Equip. Mode de transport.
- Equip de prevenció i socors.
3. Acampada i bivac:
- Acampada a terreny nevat i no nevat: legislació bàsica i competències autonòmiques.
- Criteris de selecció i adequació del lloc.
- Principis de l'aïllament tèrmic i la pèrdua de calor.
- Tipus de botiga i l'adequació dels seus usos. Personals, lleugeres, d'ús comú, iglú ...
- Orientació de les botigues segons els vents dominants. Reforços de les botigues davant de situacions climatològiques adverses.
- Instal   • lació de botigues en terreny nevat o humit.
- Protecció de les botigues en terreny nevat.
- El Bivac: bivac preparat. Aïllants del mercat.
- Tècniques de bivacs de fortuna: Bivac en terreny nevat i no nevat: Elements per realitzar un bivac: funda bivac, matalàs el substituiria per aïllant i doble sostre. Criteris de selecció i adaptació del lloc de bivac. Construcció de bivac en neu: coves de neu i iglús. Talles de blocs de neu. Elements de fortuna per realitzar un bivac d'urgència en diferents mitjans no nivosos. Usos alternatius de la capa d'aigua. Marcatge de la posició de bivac.
- L'acampada o el bivac com una activitat d'alt impacte en el medi: Condicionament de l'espai d'acampada i pernoctació. Muntatge i desmuntatge de botigues i elements d'acampada. Transport, tractament i eliminació de residus. Higiene personal i de neteja d'estris de cuina.
- Preparació d'aliments: Tipus d'aliments: necessitats de processament i presentació dels mateixos. Estris de manipulació: coberts i recipients. Estris de calor per al cuinat  fogons: tipus, característiques, combustible que utilitzen, impacte i riscos ecològics del seu ús.

Avaluació

- Prova teòrica:
Tipus test
Preguntes breus i resolució de problemes
Preguntes obertes

- La prova pràctica depenent del mòdul consistirà:
Prova d’orientació, arva
Sortides a la muntanya per avaluar les competències i habilitats dels alumnes

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

65

Comparteix