UF2285_Anàlisi diagnòstica i avaluació en activitats en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya

Uf2285 Analisi Diagnostica I Avaluacio En Activitats En Activitats De Conduccio En Baixa I Mitja Muntanya

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta Unitat formativa, es correspon amb la Unitat formativa Anàlisi diagnòstica i avaluació en activitats en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya UF2285, que juntament amb Entorn de baixa i mitja muntanya-cartografia-conservació-meteorologia i orientació i Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya composen Mòdul formatiu Conducció de persones per itineraris de baixa i mitja muntanya MF0507_2 del Certificat de professionalitat AFDA0611  Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya

Objectius específics

­ Identificar les característiques dels usuaris demandants del servei a partir de la determinació del seu nivell d'habilitat motriu, del seu nivell de condició física i de seus interessos, motivacions i grau d'autonomia personal en funció del seu gènere i edat, en relació a la pràctica d'activitats de desplaçament per baixa i mitja muntanya.
­ Demanar informació de l'espai geogràfic on es desenvoluparà l'activitat de conducció en baixa i mitja muntanya en relació a les seves característiques topogràfiques i mediambientals, a les normatives específiques relacionades amb la pràctica de activitats esportiu-recreatives que puguin aplicar-se ia les seves possibilitats d'accés i desplaçament d'acord amb les característiques de l'activitat a desenvolupar.
­ Descriure i realitzar l'anàlisi diagnòstic del context d'intervenció demanant, processant i integrant els diferents tipus d'informació obtinguda per concretar el itinerari de baixa i mitja muntanya i establir de desenvolupament de totes les activitats directes i complementàries que es realitzaran en desenvolupament de l'activitat demandada.
­ Establir els processos i periodicitat per a l'avaluació qualitativa i quantitativa dels objectius establerts en el disseny d'una activitat de conducció en baixa i mitja muntanya.
­ Aplicar tècniques i procediments d'avaluació en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya per identificar els paràmetres que expressen la qualitat i seguretat del servei, prestant especial atenció al grau de satisfacció de tots els participants i establir, a partir de la informació obtinguda, les mesures de correcció i adaptació d'aquest tipus d'activitat en el disseny de futures activitats de conducció de baixa i mitja muntanya.

Contingut

10284

1. Normativa d'espais i recursos en les activitats de conducció en baixa i mitja muntanya.
 Tipologia i rang de la normativa específica d'entorns naturals, àmbit de regulació: Internacional. Nacional. Autonòmica. Local. Rural. Municipal.
 Normativa específica d'accés, trànsit, permanència, pernoctació i acampada en entorns naturals.
 Normativa de fabricació, ús, seguretat i prevenció de risc en: Ús de mitjans auxiliars de transport en entorns naturals. Equipament específic de trànsit i progressió en mitjana i baixa muntanya. Materials auxiliars. Equip personal.
 Reconeixement d'espais geogràfic específics per al desenvolupament de activitats de conducció en baixa i mitja muntanya: Determinació de les característiques topogràfiques i mediambientals de la zona. Identificació de la regulació normativa estatal, autonòmica i local de entorns naturals susceptibles de ser utilitzats per a la pràctica deportivorecreativa. Anàlisi de les possibilitats de realització d'activitats deportivorecreativas en enclavaments geogràfics concrets. Identificació de models de projecte d'activitats de conducció en baixa i mitja muntanya realitzats en entorns geogràfics concrets.
 Organització i estructura de les entitats que ofereixen activitats deportivorecreativas i de turisme d'aventura en espais naturals: Públic, entitats, empreses i organismes demandants d'activitats de conducció en baixa i mitja muntanya. Sector i subsectors de les activitats esportiu-recreatives i de turisme d'aventura en espais naturals. Públic i entitats demandants d'aquest tipus de serveis: tipologies. Activitats més demandades: per segments poblacionals i per la naturalesa de les entitats demandants i promotores d'aquest tipus de serveis.

2. Normalització i integració de les persones amb discapacitat a les activitats de conducció en baixa i mitja muntanya.
 Els diferents tipus de discapacitat: Definició i característiques. Classificacions mèdic-esportives. Característiques psico-afectives: discapacitat motora; discapacitat psíquica; discapacitat sensorial.
 Organismes i entitats a nivell local, autonòmic, nacional i internacional, relacionades amb les persones amb discapacitat.
 La discapacitat en l'àmbit de les activitats esportiu-recreatives en el medi natural: Possibilitats de pràctica. Beneficis psicofísics. Contraindicacions.
 Adaptacions de les activitats de conducció en baixa i mitja muntanya per a la pràctica de persones amb discapacitat: Nivell d'autonomia personal i adaptació a l'esforç. Factors limitants del moviment en funció del tipus de discapacitat. Tests específics i de valoració funciona adaptats a cada tipus de discapacitat. Adaptació de les habilitats bàsiques i específiques de les activitats de conducció en baixa i mitja muntanya als diferents tipus i graus de discapacitats. Consideracions bàsiques en l'adaptació i manteniment del material protèsic i ortèsic.
 Criteris per a l'organització de les activitats de conducció en baixa i mitja muntanya adaptades als diferents tipus i graus de discapacitats: Criteris d'organització de l'estructura del grup: ràtio usuaris i nombre de guies i tècnics responsables de l'activitat, coordinació i funcions de tots els tècnics implicats. Proposta de metodologia de desenvolupament i instrucció de les diferents activitats. Pautes per a la comunicació interpersonal. Proposta de mesures d'adaptació dels recursos materials i suports de reforç.
 Normes bàsiques de seguretat i higiene en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya per a persones amb diferents tipus de discapacitats.

3. Determinació de la forma esportiva, característiques, necessitats i expectatives en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya.
 Aspectes bàsics d'aplicació: Demostració i ajudes. Riscos i normes de seguretat. Fatiga: símptomes d'aparició, prevenció, tractament i dosificació del esforç. Adaptació a les tipologies d'usuaris: per edat, gènere, domini tècnic, nivell de forma esportiva, grau d'autonomia personal i possibles situacions de discapacitat, entre d'altres. Contraindicacions. Instruments de recollida d'informació: test, qüestionaris, observació.
 Biotipología i composició corporal: Antropometria: paràmetres bàsics. Instruments i procediments bàsics d'aplicació. Composició corporal: índex de massa corporal i percentatge adipós. Interpretació d'informació: les morfologia i composició corporal en relació a les activitats de conducció en baixa i mitja muntanya.
 Aspectes posturals i nivells d'autonomia motriu: Aparell locomotor, estructura. Motricitat i desplaçament. Alteracions posturals: implicacions en la marxa i en el transport de equips i materials. Estructura del peu i criteris per a l'elecció el calçat per a activitats de marxa per terrenys de baixa i mitja muntanya. Anàlisi bàsica postural: instruments, criteris d'observació i registre. Anàlisi podològic: alteracions en el membre inferior i la seva implicació en la biomecànica de la marxa. Eines de recollida de la informació i interpretació de la mateixa.
 Execució tècnica o domini tècnic: Criteris de valoració del domini tècnic. Proves de nivell: selecció, aplicació i interpretació de resultats. Proves i tests de camp específics selecció, aplicació i interpretació de resultats.
 Condició física: Capacitats condicionals generals i específiques en les activitats de conducció per baixa i mitja muntanya. Paràmetres bàsics de nivell de les Capacitats condicionals generals i específiques de les activitats de marxa i progressió en baixa i mitja muntanya. Proves i tests de camp: Instruments i procediment d'aplicació. Eines de recollida i interpretació d'informació.
 Detecció de trets bàsics de la personalitat, motivacions i interessos: Sociologia de l'oci, temps lliure i esport. L'entrevista personal: models i procediment d'aplicació: Experiències i antecedents: historial mèdic-esportiu. Eines de recollida i interpretació de la informació.

4. Anàlisi diagnòstic del context d'intervenció en activitats de conducció per baixa i mitja muntanya.
 Interpretació de la Programació General de l'Entitat: Estructura del programa. Models de programa. Programes alternatius.
 Recollida de dades i informació: Font primària. Font secundària. Font directa. Font indirecta. Confidencialitat de dades
 Context d'intervenció i oferta regular d'activitats: Col   • lectius i entitats demandants d'aquest tipus de serveis. Tipus d'usuaris i clients. Infraestructura. Espais i materials a utilitzar. Recursos humans. Activitats i paquets d'activitats més demandades.
 Anàlisi diagnòstic per al desenvolupament operatiu de projectes de conducció en baixa i mitja muntanya: Interpretació de la informació: criteris de selecció i de valoració de les dades obtingudes. Metodologia. Objectius a complir. Adequació i resposta a les necessitats i expectatives de la demanda. Integració i tractament de la informació obtinguda. Models de documents. Registre físic i tècniques d'arxiu. Suports i recursos informàtics. Flux de la informació: ubicació i comunicació de les dades elaborades.

5. Avaluació de projectes de conducció en baixa i mitja muntanya.
 Aspectes generals de l'avaluació: Objectius. Avaluació de programes  projectes. Avaluació del progrés  satisfacció de l'usuari. Procés de l'avaluació: aspectes avaluables i tècniques d'avaluació. Instruments d'avaluació: materials d'avaluació. Mesures correctores atenent a l'avaluació. Eines d'observació, control i avaluació.
 Avaluació programàtica en projectes de conducció en baixa i mitja muntanya, processos i periodicitat: Aspectes quantitatius i qualitatius de l'avaluació. El disseny dels processos de l'avaluació. Objectius, indicadors, tècniques per a la recollida de dades. Instruments i mètodes per a la recollida de dades. Processament de la informació. Anàlisi i interpretació de la informació. Seguiment del procés, resultats i qualitat del servei. Establiment de mesures correctores. Periodicitat de l'avaluació: seqüència temporal de l'avaluació o cronograma d'aplicació. Integració de les mesures d'avaluació i la seva metodologia d'aplicació en el desenvolupament operatiu de projectes de conducció en baixa i mitja muntanya. Retroalimentació i millora del projecte de referència.
 Avaluació operativa de projectes de conducció en baixa i mitja muntanya: Control bàsic del desenvolupament de les diferents fases de desenvolupament les activitats. Control de la participació. Control de la contingència i previsió d'incidències. Control de l'ús d'equipaments, materials, equips auxiliars i instal   • lacions. Registre, tractament i interpretació de dades. Confecció de memòries.
 Valoració i anàlisi del servei prestat: Característiques del servei. Conceptes bàsics de qualitat de prestació de serveis. Mètodes de control de la qualitat del servei. Interpretació de resultats i elaboració d'informes.

Avaluació

- Prova teòrica:
Tipus test
Preguntes breus i resolució de problemes
Preguntes obertes

- La prova pràctica depenent del mòdul consistirà:
Prova d’orientació, arva
Sortides a la muntanya per avaluar les competències i habilitats dels alumnes

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

53

Comparteix