ADGD0108 _MF0232_Auditoria

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu d'Auditoria (MF0232_3) del certificat de professionalitat ADGD0108 Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria.

Realitzar la gestió administrativa d'un servei d'auditoria

Objectius específics

- Analitzar el procés d'auditoria i identificar-ne les diferents fases, els fluxos
- d'informació que es generen i els instruments que s'utilitzen.
- Analitzar els procediments de control intern d'una empresa.
- Conèixer les habilitats socials i personals necessàries, amb la finalitat d'integrar-se en un equip de treball.
- Aplicar els procediments d'auditoria, interpretar i documentar el desenvolupament
- del treball, utilitzant l'aplicació informàtica corresponent.
- Analitzar i aplicar procediments i resultats relatius a les incidències del treball d'auditoria.

Contingut

3162

UF1
1. Introducció a l’auditoria.
- Informació empresarial: Els comptes anuals.
- Normes d’auditoria generalment acceptades: Normes de caràcter general. Normes sobre l'execució del treball. Normes per a la preparació d'informes. Normes internacionals d'informació financera (NIIF).
2. Planificació de l’auditoria. El control intern. Conceptes bàsics. Classes. Avaluació del control intern. Limitacions del control intern. Planificació de l’auditoria. Fases.
- Risc d’auditoria: Classes de risc en auditoria. Nivells de risc d'auditoria. Mètodes per obtenir l'evidència.
- Documentació de treball: Concepte i contingut. Classes. Codificació. Custòdia i conservació. L'informe d’auditoria.
3. Problemàtica de l’auditoria.
- Problemàtica de l'auditor: El treball en equip.
4. Comunicació en l’empresa.
- Comunicacions i empresa: Classes de comunicacions que es produeixen en les empreses. Mitjans que s'empren en les comunicacions empresarials. L'enviament de correspondència i objectes postals. Comunicacions urgents.
- La comunicació oral: Elements i funcions. La influència del llenguatge verbal. Característiques de la comunicació verbal. Les comunicacions orals en l'empresa. El telèfon en l'activitat empresarial.
- El lideratge: Es neix o es fa. Qualitats. Capacitat de motivació. Capacitat de control.
- El treball en equip: Bases. Desenvolupament.

UF2
1. Auditoria de l'actiu.
- Immobilitzat material: Comptes afectats. El control intern. Objectius d'auditoria. Procediments d'auditoria. Punts de risc. Principis i normes comptables.
- Immobilitzat intangible: Comptes afectats. El control intern. Objectius d'auditoria. Procediments d'auditoria. Punts de risc. Principis i normes comptables.
- Actius financers: Particularitats. Grups. Comptes afectats. El control intern. Objectius d’auditoria. Procediments d’auditoria. Punts de risc. Principis i normes comptables.
- Existències, clients, comptes a cobrar i vendes: Comptes afectats. El control intern. Objectius d'auditoria. Procediments d'auditoria. Punts de risc. Principis i normes comptables.
2. Auditoria del patrimoni net.
- Fons propis: Comptes afectats. El control intern. Objectius d’auditoria. Procediments d’auditoria. Punts de risc. Principis i normes comptables.
- Ajustos per canvis de valor: Criteris de valoració. Subvencions, donacions i llegats rebuts. Comptes afectats. El control intern. Objectius d'auditoria. Procediments d'auditoria. Punts de risc. Principis i normes comptables.
3. Auditoria del passiu.
- Proveïdors, comptes a pagar i compres: Comptes afectats. El control intern. Objectius d’auditoria. Procediments d’auditoria. Punts de risc. Principis i normes comptables.
- Passius financers: Particularitats. Grups. Comptes afectats. El control intern. Objectius d’auditoria. Procediments d’auditoria. Punts de risc. Principis i normes comptables.
- Provisions i contingències: Comptes afectats. El control intern. Objectius d’auditoria. Procediments d’auditoria. Punts de risc. Principis i normes comptables.
4. Auditoria fiscal.
- Auditoria fiscal: Comptes afectats. El control intern. Objectius d’auditoria. Procediments d’auditoria. Punts de risc. Principis i normes comptables.
5. Auditoria de la memòria, l'estat de fluxos d'efectiu i l'estat de canvis en el
patrimoni net.
- La memòria: Concepte i característiques. Contingut. Esdeveniments posteriors al tancament.
- L’estat de fluxos d’efectiu: Concepte i característiques. Contingut.
- L’estat de canvis en el patrimoni net: Concepte i característiques. Contingut. Anàlisi. Conclusions.
6. Les aplicacions informàtiques en el procés d’auditoria.
- Models de documents d’auditoria: Creació i configuració. Contingut.
- Presentació de l’informe d’auditoria: Creació i configuració. Contingut.

Avaluació

Prova teòrica: Combinació preguntes breus i tipus test

Prova pràctica: Cas pràctic ja sigui d’interpretació de dades econòmiques o bé de càlcul utilitzant fórmules econòmiques

Valoració


Estudiants formats

51

Comparteix