Comptabilitat bàsica

Ref: 84919

Inici: 01/07/2024

Fi: 25/07/2024

60h

Presencial

dilluns, dimecres i dijous de 15:30 a 20:30 hores

84919

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar la comptabilitat com una activitat empresarial i aplicar els conceptes bàsics i la normativa comptable al registre de l'activitat empresarial.

Objectius específics

   •  Analitzar la comptabilitat com una activitat empresarial, així com interpretar els comptes anuals i els llibres comptables.
   •  Aplicar la normativa comptable vinculada al Pla general comptable d'una empresa.
   •  Descriure el procediment necessari per registrar comptablement les operacions de compravenda i les operacions de despeses i ingressos.

Contingut

84919

 Mòdul 1: Llibres comptables i comptes anuals. 20h
Identificació de la comptabilitat com a part de l'activitat empresarial.
   •  Activitat empresarial de la comptabilitat.
   •  Ingressos i Despeses.
   •  Compte de Pèrdues i Guanys.
   •  Cobraments i Pagaments.
   •  Patrimoni empresarial.
   •  Masses patrimonials.
   •  Balanç de situació.
Descripció dels llibres comptables.
   •  Llibre Diari.
   •  Mètode de la partida doble.
   •  Llibre Major.
   •  Comptes patrimonials i de gestió.
   •  Comptes Anuals.

 Mòdul 2: Normativa comptable i Pla General Comptable. 10h
Anàlisi del Pla General Comptable.
   •  Marc conceptual de la comptabilitat.
   •  Pla General de Comptabilitat i PGC Pimes.
   •  Normes de registre i valoració.
   •  Quadre de comptes.
   •  Definicions i relacions comptables.

 Mòdul 3: Registre de l'activitat empresarial. 30h
Aplicació comptable de l'impost de valor afegit (IVA).
   •  Descripció de l'impost.
   •  Comptabilització.
   •  Tractament no deduïble.
   •  Regularització comptable.
Interpretació comptable de compres i vendes.
   •  Comptabilització de les compres.
   •  Tractament comptable dels proveïdors.
   •  Comptabilització de les vendes.
   •  Tractament comptable dels clients.
   •  Gestió comptable de les existències.
Interpretació comptable de despeses i ingressos.
   •  Comptabilització de serveis exteriors, tributs i altres despeses de gestió.
   •  Tractament dels altres creditors.
   •  Comptabilització d'altres ingressos de gestió.
   •  Tractament comptable dels deutors.

Lloc

CCOO Granollers
Pius XII 5-6 bxos
08400
Granollers

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

767

Comparteix