Anàlisi de balanços

Administracio I Auditoria

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova daccés a Cicles Formatius de Grau Medio
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o d'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar els comptes anuals, les principals tècniques d'anàlisi i els processos de realització de recomanacions.

Objectius específics

   •  Identificar i comprendre els comptes anuals.
   •  Aplicar les tècniques d'anàlisi dels comptes anuals i fer recomanacions.
   •  Identificar les opcions de finançament per resoldre incidències detectades.

Contingut

10908

 Mòdul 1: Comptes Anuals. 20h
Introducció als Comptes Anuals
   •  Balanç de Situació
   •  Compte de Pèrdues i Guanys
   •  Estat de Canvis al Patrimoni Net
   •  Estat de Fluxos d'Efectiu
Identificació dels Estats comptables previsionals
   •  Compte de Pèrdues i Guanys previsional
   •  Pressupost de tresoreria
   •  Balanç previsional

 Mòdul 2: Anàlisi de Balanços. 20h
Anàlisi Qualitatiu de l'empresa
   •  Qui
   •  Què
   •  Com
Anàlisi patrimonial i financer
   •  Endeutament
   •  Solvència
   •  Període de Maduració
   •  Fons de Maniobra
Identificació de la capacitat de generació de beneficis
   •  Vendes i ingressos
   •  Compres i despeses
   •  Rendibilitat
Aplicació de les prediccions i recomanacions
   •  Probabilitat d'insolvència
   •  Diagnòstic i recomanacions

 Mòdul 3: Finançament. 10h
Anàlisi dels Recursos Propis
   •  Autofinançament
   •  Capital
Identificació del finançament aliè
   •  Pública
   •  Comercial
   •  Productes financers
   •  Finançament alternatiu

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, resolució d’exercicis comptables o càlcul de nòmines o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Estudiants formats

86

Comparteix