Anàlisi de balanços

Analisi De Balancos

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2
 Haver superat la prova daccés a Cicles Formatius de Grau Medio
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat
Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o d'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar els comptes anuals, les principals tècniques d'anàlisi i els processos de realització de recomanacions.

Objectius específics

 Identificar i comprendre els comptes anuals.
 Aplicar les tècniques d'anàlisi dels comptes anuals i fer recomanacions.
 Identificar les opcions de finançament per resoldre incidències detectades.

Contingut

10908

Mòdul 1: Comptes Anuals. 20h
   •  Introducció als Comptes Anuals
 Balanç de Situació
 Compte de Pèrdues i Guanys
 Estat de Canvis al Patrimoni Net
 Estat de Fluxos d'Efectiu
   •  Identificació dels Estats comptables previsionals
 Compte de Pèrdues i Guanys previsional
 Pressupost de tresoreria
 Balanç previsional

Mòdul 2: Anàlisi de Balanços. 20h
   •  Anàlisi Qualitatiu de l'empresa
 Qui
 Què
 Com
   •  Anàlisi patrimonial i financer
 Endeutament
 Solvència
 Període de Maduració
 Fons de Maniobra
   •  Identificació de la capacitat de generació de beneficis
 Vendes i ingressos
 Compres i despeses
 Rendibilitat
   •  Aplicació de les prediccions i recomanacions
 Probabilitat d'insolvència
 Diagnòstic i recomanacions

Mòdul 3: Finançament. 10h
   •  Anàlisi dels Recursos Propis
 Autofinançament
 Capital
   •  Identificació del finançament aliè
 Pública
 Comercial
 Productes financers
 Finançament alternatiu