Comptabilitat informatitzada

Comptabilitat Informatitzada

Objectius generals

  Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat bàsica.
  Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.
  Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

Objectius específics

  Donar a conèixer l’entorn informàtic de la comptabilitat.
  Definir el que és un programa informàtic de comptabilitat.
  Aprendre les parts bàsiques del programa.
  Agafar agilitat en la seva utilització.
  Identificar els avantatges del programa, però també les precaucions a tenir.
  Aconseguir un nivell mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa informàtic.

Continguts

99

1. El procés comptable
1.1. Comptes Llibres
1.2. Assentaments comptables
1.3. Els documents finals de la comptabilitat
1.4. Balanç de situació
1.5. Compte de Pèrdues i Guanys
2. El programa informàtic
2.1. Què és un programa de comptabilitat
2.2. Per què serveix
2.3. Altres aplicacions
3. Estructuració bàsica del programa de comptabilitat
3.1. Operacions generals
3.2. Definició del Pla comptable
3.3. Obertura de comptes
3.4. Operacions específiques
3.5. Definició de comptes i tipus d’I.V.A.
3.6. Venciments
3.7. Immobilitzat
4. Operativa del programa
4.1. Entrada d’assentaments
4.2. Realització d’operacions específiques
4.3. Consultes i obtenció d’informació
4.4. Tancament de l'exercici
5. Recordatori d’amortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l’amortització.
5.2. Comptabilització de les amortitzacions.
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.
5.4. Comptabilització amb el programa informàtic
6. Provisions i deterioraments de valor
6.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor
6.2. Principals provisions en el PGC
6.3. Principals deterioraments de valor en el PGC
6.4. Regulació de les provisions i deterioraments en l'Impost de Societats
7. Moneda estrangera.
7.1. Concepte d’operació en moneda estrangera
7.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.
7.3. Tractament comptable de les operacions
7.4. Comptabilització amb el programa informàtic

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:

- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:

- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Resolució d’exercicis comptables
- Una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Valoració


Estudiants formats

201

Compartir