Comptabilitat informatitzada

Comptabilitat Informatitzada

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
-Certificat de professionalitat nivell 1.
-Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
-Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
-Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
-Certificat de professionalitat de nivell 2.
-Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
-Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Aplicar els coneixements i els procediments comptables al registre de l'activitat utilitzant una eina informàtica de gestió comptable.

Objectius específics

 Registrar l'activitat empresarial utilitzant eines informàtiques de gestió comptable.
 Registrar la documentació mercantil, identificant i automatitzant procediments.
 Emetre documents i informes i confeccionar documentació addicional.

Contingut

11032

Mòdul 1: Aplicació informàtica comptable. 10h


Mòdul 2: Registres comptables, fiscals i de tresoreria. 25h
   •  Registre d'operacions comercials: ingressos i despeses.
 Comptabilització de factures.
 Registres fiscals de factures.
 Fitxes de clients i proveïdors.
 IVA: liquidació, regularització comptable i declaració fiscal.
   •  Definició de tresoreria
 Aplicació de tresoreria.
 Comptabilització de cobraments i pagaments.
 RE de criteri de caixa.
   •  Descripció de les retencions.
 Registre d'operacions amb retenció.
¿ Liquidació i declaració fiscal.
   •  Conceptualització de l'immobilitzat.
 Alta comptable d'immobilitzat.
-Llibre de Béns d’inversió.
 Grups d'amortització.
 Comptabilització de l'amortització.
 Baixa d'immobilitzat.

Mòdul 3: Altres eines comptables. 5h
   •  Anàlisi i coneixement d'altres aplicacions.
 Plantilles de seients.
 Importació i exportació de documents.
 Confecció de factures.