Comptabilitat informatitzada

Ref: 86109

Inici: 01/10/24

Fi: 07/11/24

40h

Presencial

dimarts i dijous de 17:10 a 20:30 hores

86109

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

L'aspirant haurà de tenir coneixements mínims de comptabilitat o haver cursat amb aprofitament l'acció
formativa de comptabilitat bàsica.

Objectius generals

Aplicar els coneixements i els procediments comptables al registre de l'activitat utilitzant una eina informàtica de gestió comptable.

Objectius específics

   •  Registrar l'activitat empresarial utilitzant eines informàtiques de gestió comptable.
   •  Registrar la documentació mercantil, identificant i automatitzant procediments.
   •  Emetre documents i informes i confeccionar documentació addicional.

Contingut

86109

 Mòdul 1: Aplicació informàtica comptable. 10h
Iniciació a la feina amb l'aplicació informàtica.
   •  Instal·lació, registre i actualització.
   •  Menús i configuració bàsica.
   •  Creació d’empreses.
   •  Aplicació de pla comptable.
   •  Creació de comptes comptables.
   •  Tancament de l'exercici.
   •  Emissió de Comptes Anuals.
   •  Altres funcions de l'aplicació: tresoreria i impostos.

 Mòdul 2: Registres comptables, fiscals i de tresoreria. 25h
Registre d'operacions comercials: ingressos i despeses.
   •  Comptabilització de factures.
   •  Registres fiscals de factures.
   •  Fitxes de clients i proveïdors.
   •  IVA: liquidació, regularització comptable i declaració fiscal.
Definició de tresoreria
   •  Aplicació de tresoreria.
   •  Comptabilització de cobraments i pagaments.
   •  RE de criteri de caixa.
Descripció de les retencions.
   •  Registre d'operacions amb retenció.
   •  Liquidació i declaració fiscal.
Conceptualització de l'immobilitzat.
   •  Alta comptable d'immobilitzat.
   •  Llibre de Béns d’inversió.
   •  Grups d'amortització.
   •  Comptabilització de l'amortització.
   •  Baixa d'immobilitzat.

 Mòdul 3: Altres eines comptables. 5h
Anàlisi i coneixement d'altres aplicacions.
   •  Plantilles de seients.
   •  Importació i exportació de documents.
   •  Confecció de factures.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, resolució d’exercicis comptables o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

CCOO Cornellà
CTRA d'Esplugues 68
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

273

Comparteix